Förhandlingsunderlag

Underlaget som ligger till grund för en förhandling kan variera väldigt mycket. Olika bolag har olika utgångspunkter för vilket underlag som förhandlingen grundar sig på.

Vissa bolag har i princip det underlag som används i företagets budgetprocess. En del bolag tar fram de kostnadsökningar som är aktuella förkommande period. Andra bolag har en mer traditionell uppställning av intäkter och kostnader eller diskuterar enbart bruksvärdet som grund för hyresjustering.


Grundläggande för det framtida synsättet på hyresförhandlingar är den nya lagstiftning som gäller fr.o.m. 2011-01-01 och som betonar affärsmässiga principer, avkastningskrav och att det tidigare begreppet självkostnad inte längre gäller. Dessutom har allmännyttans hyresnormerande roll ersatts av en norm för kollektivt förhandlade hyror som grundar sig på förhandlingsöverenskommelser mellan både privata- och allmännyttiga fastighetsägare och en förhandlande hyresgästorganisation.