Hyresnämnden

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden fattar också beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Om det uppstår en tvist mellan en hyresgäst och hyresvärd eller mellan en bostadsrättsförening och en bostadsrättsinnehavare, och parterna inte själva kan komma överens, så kan hyresnämnden medla i tvisten. Det kan till exempel handla om tvister om hyresvillkor, överlåtelser eller krav på ersättning för skador i en lägenhet eller för bristfällig flyttstädning av en lägenhet.

Hyresnämnden gör normalt ett medlingsförsök även i sådana ärenden som nämnden kan pröva.

De hyrestvister som inte handläggs av hyresnämnden prövas av allmän domstol.

Hyresnämnden kan också hjälpa dig med information om hyreslagstiftningen och annan lagstiftning som berör frågor inom hyresnämndens ansvarsområde.

Kontakta hyresnämnden i ditt upptagningsområde, se
Hyresnämndens hemsida