Avfall- hjälpmedel

Avfallshantering i SABO-företag

Många SABO-företag arbetar hårt med avfallshanteringen och kostnaderna ökar. Miljöarbetet i företagen och kraven i samhället har också lett till att allt fler avfallsfraktioner ska sorteras och att fraktionerna sammansättning kan ändrats över tiden.

För att belysa de problem som kan uppstå och för att söka efter goda exempel inom avfallshanteringen har SABO intervjuat 18 medlemsföretag för att komplettera den information vi får via SABOs miljöenkät. Intervjuerna visar en samstämmig bild: grovsoprummens tid är över och källsorteringsrummen tar över. Avfallshanteringen är dyr, det är svårt att nå ut till hyresgästerna och det är svårt att få rena fraktioner. Det finns också företag som är nöjda och tycker att det fungerar tillräckligt bra, men även dessa lägger stora resurser på att det ska fungera.

Skriften går att beställa eller ladda ner via SABOs hemsida 

 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk
Boverket har tagit fram en idébok som främst vänder sig till planerare i kommunerna men som kan vara intressant att läsa även för SABO-företag. Det finns ett avsnitt som behandlar hur bestämmelserna i PBL samverkar med annan lagsstiftning som rör avfall. Boken är tänkt att vara till inspiration vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler, så att dessa blir säkra, tillgängliga och estetiska.

Skriften kan laddas ner eller beställer från Boverkets hemsida, www.boverket.se

 
Riv rätt! - Handbok för miljöanpassad rivning
Rivning av byggnader kan ha stor påverkan på miljön om det inte görs på rätt sätt. Beställare och konsulter med erfarenhet av rivning anser att det förekommer mycket okunskap, slarv och fusk, och att till exempel sorteringen av avfallet, även det farliga, kunde fungera mycket bättre. Handboken är tänkt som en kunskapskälla så att rivningen kan göras på ett miljöanpassat sätt under hela rivningsprocessen. Boken omfattar beskrivning av rivningsprocessens olika skeden och åtgärder, vilka regler som styr rivning och avfallshantering och vad som är viktigt för fastighetsägaren och förvaltaren att tänka på i de olika skedena av en rivningsprocess . I handboken finns även exempel på lämpliga texter, som rekommenderas till Administrativa föreskrifter för rivningsentreprenader. 
 
Handboken kan beställas från SKL www.skl.se