MIBB- Miljöinventering i befintlig bebyggelse


MIBB är en metod för inventering av innemiljön i bostäder som har utvecklats i samarbete mellan ett flertal bostadsorganisationer och bostadsföretag.


Det som är unikt för MIBB är att den är utformad så att den tar hänsyn till de boendes upplevelser genom en boendeenkät om upplevelser av värmekomfort, luftkvalitet, ljus- och ljudförhållanden, fukt och mögel. En certifierad miljöinventerare ska användas vid tolkning av enkäter och vid besiktningar. Kraven i MIBB motsvarar lagkrav, normer eller riktlinjer från myndigheter. En MIBB-inventering ska göras vart tredje år.


Läs mer     MIBB-broschyr 2006

 


Boendeenkäter

Exempel på boendeenkäter att använda i MIBB finns i den låsta delen av sidan för medlemmar. Inloggning krävs.

För mer information kontakta
Patrizia Finessi, SABO
tel: 08 - 406 55 37 
patrizia.finessi@sabo.se