Radon

Kartläggning av radon i SABO-företag

För att få mer kunskap hur SABOs medlemsföretag arbetar med radon har SABO genomfört en enkät som gick ut till samtliga medlemmar (med en svarsfrekvens på 50 %) samt fördjupande intervjuer med tio utvalda företag.

Nu arbetar SABO vidare med att ta fram en checklista för att minska felkällorna som SABO-företagen kan påverka  vid mätningar. Parallellt arbetar vi vidare med att se vad som skulle kunna förbättra SSMs mätmetod. Rapport Radon i bostäder 20160302.pdfRapport Radon i bostäder 20160302.pdf

 

Kort om radon


Radon i bostäder kan komma från tre källor

 • Marken under och runt huset
 • Byggnadsmaterialet (blå lättbetong)
 • Vatten (egen brunn)


Bostäder

 • Folkhälsomyndigheten 2014:16       200 Bq/m3 luft (riktvärde)
 • Boverket, BBR 6:23 (nyprod)         200 Bq/m3 luft  gränsvärde)
 • Miljömål – God bebyggd miljö         200 Bq/m3 luft 

       senast  år 2020
 

Mätning – använd Strålsäkerhetsmyndigheten, SSMs metod för mätning

 • Mätning minst 60 dagar under eldningssäsong (oktober – april
 • Alla lägenheter i markplan)
 • 20 % av lägenheter i övre plan, minst en mätning per plan
 • Lägenheter som gränsar mot schakt, hissar etc.


Mätningarna ska göras vid renoveringar, exempelvis stambyte,
nya genomföringar i grunden och vid om- och tillbyggnad.

Har man inte genomfört några ändringar i byggnaden ska en ommätning göras efter 10 år.


Svängningar i mätresultat beror på många faktorer t ex:

 • Boendevanor
 • Stängda/öppna dörrar
 • Stängda/öppna ventiler
 • Justering i mek. Ventilation
 • Torra golvbrunnar
 • Ombyggnader
 • Ändrat/kompletterat uppvärmningssystem
 • Väderförhållanden

Mer information om radon:

Folkhälsomyndigheten  www.folkhalsomyndigheten.se

SSM - Strålsäkerhetsmyndigheten Länk

Boverket    www.boverket.se