Hållbarhetsredovisning


Det pratas mycket om att företag ska ta ett samhällsansvar, som
t ex benämns CSR, Corporate Social Responsability, CR- Corporate Responsability mm. Det handlar om att visa vilka åtaganden man tar på sig inom hållbarhetsområdet (ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart) och hur man kan redovisa detta.  Det finns idag två internationella vägledningar för hållbarhetsredovisningar, GRI - Global reporting index och ISO 26 000.

Flera SABO-företag har börjat arbeta med hållbarhetsredovisningar av olika slag. Läs mer om det genom att klicka på menyn till vänster.

Att visa nyttan med samhällsnyttan - förstudie och utvecklingsprojekt
I den nya lagen om allmännyttiga bostadsföretag börjat gälla under 2011 slås det fast att allmännyttiga bostadsföretagen ska verka enligt affärsmässiga principer samtidigt som man förväntas vara samhällsnyttiga. Det ställer krav på att bostadsföretagen följer upp och mäter effekterna av sociala sina sociala satsningar. Vi behöver hitta en metod för att kunna hjälper de allmännyttiga bostadsföretagen att mäta effekterna av sociala satsningarna planerar. I ett första skede ska SABO göra en förstudie som sedan ska ligga grunden för ett utvecklingsprojekt.

För mer information kontakta
Therese Berg, enheten för Boende och Juridik på SABO
tel dir 08-406 55 53
therese.berg@sabo.se

 

Handbok för hållbarhetsredovisning i SABO-företag
SABO tog 2006 fram  skriften "Handbok för hållbarhetsredovisning i SABO-företag" innan det fanns riktlinjer inom detta område. Handboken är  resultat av ett utvecklingsarbete för att möta upp dels kraven i årsredovisningslagen och kraven från SABO-företagen som behöver riktlinjer för att frivilligt redovisa sitt hållbarhetsarbete. Boken är inte uppdaterad, men kan vara intressant för dem som vill se hur vi tänkte då. Uppenbart är att redovisningen av social hållbarhet har brister och vi kom inte fram till en bra metod för att redovisa sociala åtaganden. Handboken kan beställas eller laddas ner från denna länk i SABOs trycksaker