kombo.jpg

SABOs Kombohus

Att det är tufft att bygga nytt idag är ingen hemlighet. Samtidigt behövs fler hyresrätter i Sverige. Det är bostadsbrist i fler än hälften av landets kommuner och i över 80 procent av kommunerna är det brist på hyresrätter.

Det finns flera skäl till varför det är svårt att bygga nytt. De höga svenska byggpriserna är ett av de dem. Avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark och bristande konkurrens är andra.

För att underlätta för medlemsföretagen att bygga erbjuder SABO en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. Husen kallas Kombohus och finns i dagsläget i tre utföranden. Bas – ett mindre kompletteringshus i 2-4 våningar. Plus – ett större punkthus upp till 8 våningar samt Mini – yteffektiva ettor och tvåor på 35-45 kvadratmeter.

SABOs syfte med Kombohusen är att synliggöra de höga svenska byggpriserna. Genom att gå samman visar allmännyttan att det går att pressa byggpriserna om och om igen, till nytta för alla som idag vill bygga nytt.

Nästa steg i arbetet med Kombohusen är också igång. Hälften av de bostäder som nyproduceras idag byggs i form av sammanhängande kvartersstrukturer. Den andelen behöver öka för att möta det stora behovet av nya bostäder framöver. Nästa steg är alltså Kombohus Kvarter. 

Mer om hur Kombohusen kom till finns under Historik.

 

Uppförda och pågående projekt

Det byggs löpande fler och fler Kombohus, över hela landet. I juni 2015 var 3793 lägenheter i Kombohus färdigställda eller påbörjade. SABO sammanställer med viss oregelbundenhet var det byggs Kombohus. Ladda ner sammanställningen här.

 

Har det blivit fler bostäder i Sverige tack vare Kombohus Bas?
Under första halvåret 2016 har studenterna Simone Heller och Bonnie Winnberg, från Kungliga Tekniska Högskolan,  i ett examensarbete analyserat Kombohus Bas-avtalet. Forskningen genomfördes genom enkäter till de allmännyttiga bolag som uppfört Kombohus Bas, samt djupintervjuer med nyckelpersoner från några av projekten.
 
Konkret var frågan ställd utifrån perspektivet ”Hade det byggts något annat om Kombohusen inte hade funnits som ett alternativ?”. Vidare låg det även i forskningsuppdraget att analysera de kostnader och intäktsmodeller som finns i dessa projekt och eventuellt påvisa olika regionala skillnader.
 

 

Utvärdering av Stockholms universitet
2015 gjorde Stockholms universitet en uppföljning av vilka effekter SABOs Kombohus bas haft på de marknader där husen byggts.
Du kan läsa om slutsatserna i SABOs snabbanalys. Vill du hellre läsa rapporten i sin helhet kan du ladda ner här.