Utvärdering av anbud
För att säkerställa kvalitet på entreprenaderna används utvärderingsmetoden där det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vinner. 65 % av poängen kommer från prisjämförelsen och 35 % från kvalitetsutvärdering.

Upphandlingen bygger på ett tvåkuvertsystem, där husen presenteras i ett kuvert och priset i det andra kuvertet. Först genomförs kvalitetsjämförelsen och poängtilldelning, därefter öppnas kuverten med pris och tilldelning av poäng till dessa.

I upphandlingen av en entreprenad inom Kombohus Flex används ett referensobjekt vid jämförelsen av kvaliteten. Som referensobjekt har valts JSBs hus Trygga Boendet, som finns väl beskriven i broschyr och finns att beskåda på väldigt många håll i Sverige. Det går att använda ett annat referenshus inom Kombohuskonceptet om så önskas. Kvalitetspoängen referenshuset får avseende kvalitet är 7 poäng av maximalt 10. Detta betyder att tävlande entreprenörer kan vara sämre, lika bra eller bättre än referenshuset.

För att göra utvärderingen transparent och lättare jämföra anbuden ska den totala entreprenadsumman delas upp i en post för huset och en för övriga delar. Priset ska även redovisas som kronor per kvadratmeter bostadsarea.

De kategorier som utvärderas är:
1. Arkitektonisk gestaltning och utformning av hus samt materialval exteriört
a. Arkitektonisk gestaltning
b. Tilltalande utformning
c. Materialval exteriört

2. Lägenhetens arkitektoniska kvaliteter samt möblerbarhet och användbarhet
a. Arkitektonisk gestaltning och utformning
b. Yteffektivitet
c. Boendevärde och möblerbarhet
d. Planlösningsdetaljer

3. Materialval i lägenheter och allmänna ytor
a. Materialval i lägenheter
b. Material i allmänna ytor
c. Estetiska värden
d. Driftekonomiska värden

4. Driftsekonomi samt teknisk och maskinell utrustning för byggnad och lägenheter
a. Lägre beräknad energiåtgång än 65 kWh/m2 och år
b. Stor andel fjärrvärme av den totala energiåtgången
c. Förutsättningar för låg elförbrukning vid val av tekniska lösningar och maskiner för fastighetens skötsel
d. Förutsättningar för låg förbrukning av hushållsel genom bland annat bra val av fast belysning och vitvaror i kök och badrum

5. Husets anpassning till aktuell tomt
a. Hög utnyttjandegrad av aktuell byggrätt

Utvärdering av tävlingsbidrag
Utvärderingen genomförs förslagsvis av en av det upphandlade bolaget utvald jury. Juryn ska bestå av personer med kompetens att kunna genomföra utvärdering utifrån sin yrkesroll, där en av representanterna tar rollen som juryns ordförande.
En viktig start på utvärderingen är att gemensamt ta fram en värdegrund, som anbuden bedöms utifrån. I värdegrunden diskuteras vad som ger höga eller låga poäng inom var och en av de fem punkter som ska bedömas.

Arbetssättet för jurygruppen bör vara att arbeta efter att juryn ska vara enig om varje poäng, det vill säga att poängsättningen görs gemensamt och inte för varje jurymedlem var för sig. Jurygruppen ska även överväga att genomföra utvärderingen uppdelat på två dagar, för att säkerställa kvalitet i utvärderingen.

Uppgifter som ska tas fram
Entreprenadformen är i formen totalentreprenad. Anbudslämnarna behöver information om sådant som kan påverka entreprenadens utförande och i förlängningen kostnaden.

Ett komplett förfrågningsunderlag bör innehålla:
1. Administrativa föreskrifter, projektanpassat
2. Gränsdragningslista för ansvarsfördelning
3. Geoteknisk undersökning
4. Bullerutredning
5. Dagvattenutredning
6. Markplaneringsbeskrivning
7. Detaljplan
8. Nybyggnadskarta
9. Ytavvägning av tomten med anslutande gatumark
10. Blanketter för anbudsinfordran. Specifika kompletterande krav såsom fasadmateriel på komplementbyggnader, idéskiss, IT-standard.

Kontaktperson

Jonas Högset
08-406 55 10
jonas.hogset@sabo.se

Snabba fakta

Namn:
SABOs Kombohus Flex

Beskrivning:
Upphandling av hyresbostäder enligt standardiserat system

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Utvärderingsmodell:
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud; 65 % pris och 35 % kvalitet

Uppvärmningsmetod som standard:
Fjärrvärme

Maximal energiförbrukning:
65 kwh/m2/år (Enköping, zon 3)

Referensobjekt:
SABOs Kombohus