Så fungerar Kombohus Flex
kombohusflex_alternativ_424x237px.jpg
SABO har tagit fram allmänna föreskrifter, AF-del, som ska ses som huvuddokumentet i upphandlingen. I AF-delen beskrivs omfattningen av entreprenaden, krav på byggnaderna, krav på entreprenören, krav på redovisning av anbud samt hur utvärderingen kommer genomföras.

Krav på byggnaden
Medlemsföretagen styr omfattningen av uppdraget enligt några parametrar:
1. Antal hus
2. Antal våningar per hus
3. Procentuell lägenhetsfördelning
4. Intervall på lägenhetsstorlekar

Återkommande krav på byggnaderna i upphandlingarna är:
1. Samtliga lägenheter skall ha balkong eller uteplats
2. Samtliga flerbostadshus skall ha hiss och invändigt trapphus
3. Byggnaden skall ha låg energiåtgång, max 65 kWh/m2/år
4. Förrådsutrymmen för lägenheterna skall ingå och får placeras på tomtmark alternativt i bostadshusen
5. Miljöbod skall ingå och skall placeras på tomtmark

I övrigt gäller att uppfylla gällande myndighetskrav och att följa gällande detaljplanen.

Krav på redovisning
För att säkerställa att det ska gå att läsa av och jämföra kvaliteterna i de lämnade anbuden, och för att tävlande entreprenörer ska kunna återanvända anbud i fler upphandlingar, ska anbuden presenteras på ett standardiserat sätt. Detta görs på ritningar, blanketter och bilagor.

Ritningar:
1. Fasadritningar som synliggör material, entréparti, materialskarvar
2. Planritningar med botten- och normalplan, möblerbarhet och tillgänglighet
3. Detaljer på byggteknik såsom anslutningar, övergångar och bärande delar
4. Markplaneringsritning med tävlingshus och komplementbyggnader

Blanketter:
1. Materialredovisning för tak, fasad, fönster, fönsterdörrar, entrépartier och dylikt
2. Rumsbeskrivning av ytskiktens kvalitet och standard
3. Redovisning av teknisk och maskinell utrustning
4. Specifikation av utrustning och kvalitet för förråd/miljöutrymme


Bilagor:
1. Byggnadens specifika energianvändning i Enköping (zon 3)
2. Tillgänglighetsdokumentation.
3. Sanningsförsäkran om att uteslutningsgrunder föreligger.

Vad ingår inte i upphandlingen
Vissa saker i ett nybyggnadsprojekt kommer alltid att vara olika, oavsett hur mycket som standardiseras i konceptet. En sådan sak är IT-lösningar för till exempel telekommunikation, och telemetritjänster. I upphandlingen finns en basstandard vad avser IT, med kanalisation ut i lägenheten. I upphandlingarna bör man komplettera under punkten Blanketter för anbudsinfordran, vad som ska ingå utöver basstandard.

Grovplanering av grönytor och asfaltering, plattsättning av gång- och parkeringsytor ska ingå i upphandlingen medan finplanering lämnas utanför. Finplanering innebär utläggning av turf alternativt grässådd samt plantering av växter med tillhörande planteringsjord. Finplanering och växtetablering upphandlas lämpligtvis som en separat entreprenad av medlemsföretaget

Avgift till SABO
SABO tar ut en administrativ avgift på 50 kronor per BOA för nyttjande av upphandlingsstödet, maximalt ett prisbasbelopp per hus. Avgiften tas endast ut och faktureras efter att kontrakt med entreprenör skrivits.

SABOs medlemsföretag har som vanligt rätt till kortare telefonrådgivning, men önskas mer omfattande stöd eller biträde vid ekonomisk analys, upphandling och utvärdering kan SABO i mån av tid erbjuda detta på konsultbasis.

Snabba fakta

Namn:
SABOs Kombohus Flex

Beskrivning:
Upphandling av hyresbostäder enligt standardiserat system

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Utvärderingsmodell:
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud; 65 % pris och 35 % kvalitet

Uppvärmningsmetod som standard:
Fjärrvärme

Maximal energiförbrukning:
65 kwh/m2/år (Enköping, zon 3)

Referensobjekt:
SABOs Kombohus