Allmänt


Allmänt
Allt sedan 1994 när Lagen om offentlig upphandling (LOU) kom att bli SABO-bolagens verktyg vid upphandlingar har regelverket kontinuerligt förändrats. Förändringen har främst skett genom styrande direktivtext men även rättsliga avgöranden. Eftersom LOU bygger på EU-direktiv kan lagen uppfattas som komplex och kräver ständig bevakning inom området. SABOs ambition är att sköta denna intressebevakning för våra medlemmar i den utsträckning det är möjligt. 

 

 

LOU
Kommuner och dess bolag/stiftelser är per definition upphandlande myndigheter enligt lagen om offentlig upphandling. När vi diskuterar offentlig upphandling blir ett antal olika upphandlingsformer aktuella. Vissa av dessa berörs direkt av EU-direktivet, medan andra upphandlingsformer är mindre regelstyrda och kan till stor del utformas enligt svensk lag.

Enkelt uttryckt kan sägas att LOU gäller för alla upphandlingar som ett SABO-bolag genomför. Lagens kapitel behöver emelleritd inte nödvändigtvis gälla i sin helhet. Beroende på om den totala summan av det som ska upphandlas överstiger de så kallade tröskelvärdena eller om värdet understiger gränsvärdet för direktupphandling blir enbart vissa delar av lagstiftningen tillämplig. Lagstiftaren menar på att upphandlingar som inte uppgår till stora inköpsbelopp kan upphandlas enligt svensk lag medan större upphandlingar styrs av EU-rätten vilken i sin tur är införlivad i stora delar av LOU.