Överprövning

Överprövning kan göras av den leverantör som lidit eller kan komma att lida skada på grund av att den upphandlande enheten brutit mot regelverket i LOU. Ansökan om överprövning ska göras till den länsrätt där den upphandlande enheten har sin hemvist. Ansökan om överprövning ska göras inom 10 dagar från det att den upphandlande enheten avsänt sitt tilldelningsbeslut. Länsrätten kan sedan välja att avslå ansökan, meddela att upphandlingen inte får avslutas innan rättelse eller att upphandlingen ska göras om.
Det är alltid leverantören som har bevisbördan för att denne lidit skada eller kan komma att lida skada.

Överprövning i samband med direktupphandling får inte göras efter att tilldelningsbeslut och tidsfristen på 10 dagar löpt ut. Är det fråga om otillåten direktupphandling får leverantören ansöka om överprövning så länge varken kontrakt eller tidsramen på 10 dagar beaktats.