Miljö

En upphandlande myndighet bör ta hänsyn till varornas och tjänsternas påverkan på miljön i varje upphandling.  Det framgår sedan den 1 juli 2010 av 1 kap.9 a § LOU.

 
Miljökrav kan ställas som en teknisk specifikation (krav på varan eller tjänsten), kvalificeringskrav (krav som ställs på leverantören), tilldelningskriterium (de kriterier som slutligen avgör om anbudet ska antas när grunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet används) eller som ett särskilt villkor för fullgörande av kontraktet (dvs. villkor som till skillnad från ovanstående inte behöver vara uppfyllda förrän kontraktet ska genomföras).