Skall- och börkrav

När upphandlande enheter genomför upphandlingar ska samtliga vara försiktiga med hur krav framställs i förfrågningsunderlaget.

Vid upprättande av förfrågningsunderlag och i synnerhet de som inte styrs av branschavtal är det viktigt att ”ska kraven” eller mer formellt ”kvalificeringskraven” är utformade efter behov och lagstiftning. Många beställare bland bostadsbolagen har en tendens att sätta väldigt höga kvalificeringskrav och dessutom väldigt många. Det finns förvisso inga lagstadgade krav att upphandlande enheter inte får ställa höga krav men, kraven kan vara så pass högt ställda att omständigheten strider mot proportionalitetsprincipen. Upphandlande enheter får inte ställa högre krav än vad som är proportionerligt för det som ska upphandlas, eller ställa krav som saknar relevans. Ett bostadsbolag får exempelvis inte ställa krav på 20-årig yrkeserfarenhet hos elektriker vid upphandling av byggentreprenad eller att målare vid upphandling av måleri ska vara vänsterhänta och barnlösa.  I vissa fall går det att ställa krav på yrkeserfarenhet, men oftast finns inget som talar för att en hantverkare som arbetat i 30 år är bättre kvalificerad än en som arbetat i 10 år.

I upphandlingssammanhang nämns i dagligt bruk både börkrav och skallkrav. Allt som inte kvalificerar sig som ett skallkrav är ett börkrav. Ett skallkrav beskrivs nedan som RAM, dvs. realistiskt, absolut och mätbart, se nedan.

Exempel på skallkrav:

Elektriker skall inneha bevis om starkströmsbehörighet.
(Exemplet är konkret och ger inte upphov till tolkning)

Exempel på börkrav:

Elektriker skall vara duktiga och tidigare arbetat med starkström.
(Värderingen duktiga är inte mätbart i detta sammanhang och ”tidigare arbetat” kan vara privat i hemmet. Därmed oväsentligt om det står skall eller bör i meningen eftersom kravet  i detta sammanhang ovillkorligen blir ett börkrav.)

Om en anbudsgivare har elektriker som inte, av någon anledning, innehar certifikat om starkströmsbehörighet kan anbudsgivaren påtala att omständigheten saknar relevans för arbetets utförande. Det är kanske tal om en upphandling där starkström inte förekommer. En förvaltningsdomstol kan då konstatera att upphandlingen ska göras om eller rättas, om rätten finner att skallkravet saknar relevans.

Ett skallkrav blir uppfyllt när dessa rekvisit är uppfyllda:

Om bara ett eller två av dessa krav är uppfyllda så är det alltid ett börkrav