Synnerliga skäl

Direktupphandlingar som görs med stöd av ”synnerliga skäl” får endast göras i undantagsfall. Förarbetena uttrycker regeln som ett verktyg för oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över. Därmed menas inte att tidsnöd p.g.a. egen bristande planering ger rätt till direktupphandling. Ett exempel när synnerliga skäl kan vara förenligt med lagstiftarens intention är när förmånliga köp under marknadsvärdet kan göras på en auktion. Eftersom det är den upphandlande enheten som hävdar synnerliga skäl är det också enheten själv som har bevisbördan.