Tröskelvärden

EU-kommissionen antar tröskelvärden som ger information om vilka bestämmelser som gäller för en specifik upphandling.

 

Tröskelvärdena revideras vartannat år. Upphandlingar som överstiger tröskelvärdena styrs av direktiv antagna av EU. Upphandlingar som understiger tröskelvärdena regleras av nationell rätt som bygger på samma principer som bestämmelserna som gäller ovan tröskelvärdena. Direktivet och vår nationella lagstiftning återfinns i Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Tröskelvärden
Tröskelvärden för upphandling inom direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (det s.k. klassiska området)

Nedanstående tröskelvärden gäller för upphandlingar som påbörjas efter 1 januari 2016

Varor                                   1 910 323 kr
Tjänster                               1 910 323 kr
Byggentreprenader           47 758 068 kr