Detta får du

Som branschorganisation erbjuder vi

Tillgång till SABOs experter inom områdena kundrelationer, fastighetsutveckling, kommunikation, human resources samt ekonomi och finans.

Kostnadsfri juridisk rådgivning alla vardagar under kontorstid.

Aktuell digital information om beslut från riksdag, regering och myndigheter med kommentarer som beskriver och förklarar bakgrunden och konsekvenserna för medlemmarna.

Medlemsrabatt på utbildningar som t.ex. hyresjuridik, miljöbalken, etik, affärsmannaskap, mellanchefsutbildning, bovärdsutbildning, avflyttningsbesiktning och styrelseutbildning.

Medlemsrabatt på konferenser i aktuella bostadsfrågor.

Unika möjligheter till regelbundet nätverkande, studiebesök och benchmarking mellan företag med samma verksamhet som inte är konkurrenter.

Tillgång till statistik om hyresuppgörelser i hela landet.

Ekonomisk statistik med möjlighet att jämföra nyckeltal för det egna företaget med övriga SABO-företag.

Stöd i hyresförhandlingar och hyressättning genom rådgivning och utbildning.

För att underlätta för medlemsföretagen att bygga erbjuder SABO en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. Husen kallas Kombohus och finns i dagsläget i tre utföranden.

Kostnadsfri introduktion för nya Vd:ar (två dagar).

Regionala Vd-träffar för dialog och erfarenhetsutbyte med SABO och företagsledarna sinsemellan.

Årliga konferenser för de politiskt förtroendevalda i medlemsföretagens styrelser.

Kostnadseffektiva konsulttjänster avseende t ex juridik, upprättande av avtal, omvärldsanalys, fastighetsvärdering, samordnad fastighetsförvaltning och rekrytering.

Tillgång till Hyresmarknadskommittén, som löser lokala tvister så att långdragna juridiska processer kan undvikas; en verksamhet som nyligen effektiviserats genom ett nytt medlingsförfarande.

Relevant basinformation i skriftlig form om t ex hyressättning, energi- och miljöfrågor, redovisning och beskattning, upphandling, TV- och bredbandsfrågor, praktisk hyresjuridik, rättsfall samt statistik kring ekonomi, förvaltning och hyror.

Möjlighet att delta i och tillgång till resultat från ett stort antal utvecklings- och forskningsprojekt som SABO genomför med andra aktörer.

Aktuella branschnyheter från media och från SABO på
 www.sabo.se samt efter medlemsinloggning tillgång till ett omfattande informations-, rapport- och blankettarkiv.

Digitalt nyhetsbrev till alla anställda och förtroendevalda i företaget med de viktigaste nyheterna från branschen.Som intresseorganisation erbjuder vi

Kontinuerlig omvärlds- och intressebevakning av samtliga branschfrågor som berör bostadsföretagen.

Opinionsbildning – oftast i samverkan med andra intressenter – i aktuella frågor som t ex postboxar, energitaxor och avgifter samt operatörsneutrala nät för bredband och TV.

Trepartssamarbete – med Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen – för att utveckla hyresrätten, t ex avseende hyresmarknadsfrågor, hyressättning, hyresjuridiska frågor, trygghet, IT och bredband.

Att medverka till att skapa ett förtroende mellan branschens aktörer och regeringen i syfte att dels utveckla hyresrätten, dels hitta en svensk lösning som undanröjer konflikten mellan det kommunala ägandet av bostadsföretagen och EU:s statsstödsregler.

Att utifrån medlemmarnas perspektiv yttra sig i tekniska, ekonomiska, juridiska, sociala och bostadspolitiska ärenden som kommer på remiss från departement och myndigheter.

Att medverka i statliga utredningar som rör hyres- och fastighetsfrågor för att tillföra erfarenheter och uppfattningar utifrån medlemmarnas perspektiv och bevaka medlemmarnas intressen.

Branschövergripande dialog med nationella organisationer inom fastighets- och byggbranschen.

Medlemskap i internationella samarbetsorganisationer som NBO på nordisk nivå och Housing Europe på europeisk nivå för strategiskt informationsutbyte, kunskapsöverföring och påverkan av villkor som kan komma att beslutas av EU-kommissionen och EU-parlamentet, särskilt i frågor som rör de allmännyttiga bostadsföretagen.

Att föra en dialog i aktuella frågor med de myndigheter och organisationer som påverkar medlemmarnas omvärld, t.ex. Boverket, Naturvårdsverket, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Post & Telestyrelsen (PTS) och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Delaktighet i omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som SABO initierar – t ex i frågor som ombyggnad och underhåll, kompetensförsörjning, hyressättning, äldres boende, ombildning, inflytande och delaktighet, trygghet för hyresgäster och anställda, kooperativ hyresrätt och förebyggande av diskriminering.

Verka för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen i branschen genom branschövergripande samarbete, aktiviteter på högskolor och ett traineeprogram.