Ökad trivsel och trygghet

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Det som är helt avgörande för framgång är att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta grannsamverkan i området.

Bakom konceptet grannsamverkan står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, SABO, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, försäkringsbolagen, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från fastighetsägare, kommunen, lokala brottsförebyggande råd eller försäkringsbolag också en viktig del av samverkan. Det är den lokala polisorganisationen som är ansvarig för grannsamverkan och dit kan också fastighetsägare vända sig till.

Guide för grannsamverkan i flerbostadshus

Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsen har tagit fram en guide för dig som ska initiera och driva grannsamverkan i flerfamiljshus. Den baseras på forskningsrön och praktiska erfarenheter från grannsamverkan i flerfamiljshus.

Guiden är rådgivande och visar hur du på ett strukturerat sätt kan bygga upp en organisation och skapa förutsättningar för ett effektivt och långsiktigt grannsamverkansarbete. Sist i skriften finns praktiska tips och en förteckning över var du kan ta del av mer detaljerad information.