För en upprustad lägenhet motsvarar avtalet en hyreshöjning på 700 kronor i månaden, men det kan variera utifrån vilka tillval hyresgästen väljer att göra till sin bostad.

– Det här är ett viktigt steg för Botkyrkabyggens möjligheter att genomföra upprustning i våra 8 000 lägenheter från miljonprogrammet. Förhandlingarna med Hyresgästföreningen har präglats av lyhördhet och konstruktivitet, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

– Jag är glad att vi nu har ett avtal som både ger skonsamma hyresjusteringar för våra hyresgäster och ger oss rätt ekonomiska förutsättningar, säger hon.

Den nya hyran tillämpas från och med månadsskiftet efter den dag som upprustningen är genomförd i respektive byggnad. Poängen för upprustningen ska justeras i samband med de årliga hyresförhandlingarna.

– Det har varit bra förhandlingar och jag är stolt över att vi kommit fram till en lösning som håller nere hyreshöjningen för upprustningen. Genom att minimera vilka ingrepp som måste göras hos alla visar Botkyrkabyggen att man tar hyresgästernas ekonomiska situation och rätt till valfrihet på allvar, säger Stefan Björk, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Botkyrkabyggens upprustningsavtal med Hyresgästföreningen region Stockholm:

  1. Parterna träffade avtal om hyreshöjning för åtgärder vid upprustning av bostadslägenheter i AB Botkyrkabyggens nuvarande och framtida fastighetsbestånd.
  2. I samtliga fastigheter har överenskommelse träffats om hyreshöjning av grundhyran och korrigeringspoäng för basåtgärder i lägenheterna enligt bilaga 1.
  3. Den nya hyran, och poängsättningen där, ska tillämpas från och med månadsskiftet efter den dag som ombyggnaden är genomförd i respektive huskropp/byggnad.
  4. Poängen för upprustningen ska justeras i enlighet med den årliga hyresförhandlingen och en poäng uppgår till 41,20 kronor per månad i 2018 års nivåer.
  5. För men i nyttjandet i samband med upprustningen är parterna överens om en nedsättning vid var tid gällande aktuell vägledning om hyresreducering från SABO.
  6. Det åligger hyresvärden att underrätta hyresgästen om innehållet i denna överenskommelse. Om överenskommelse på grund av felaktig uppgift, förbiseende eller annan liknande anledning fått ett oriktigt innehåll, ska parterna medverka till att rättelse sker snarast.
  7. Parterna är eniga om att senast under 2019 omarbeta hur poängen för basrenoveringar redovisas i systematiseringen för att i systemet tydliggöra vad för poängsättande enheter som ingår i basåtgärderna.
  8. Parterna är överens om att i det fall kostnaden för upprustningen i enlighet med bilaga 1 i all dess väsentlighet förändras möjliggörs rättigheten att omförhandla detta avtal.

Avtalet förfaller om inte styrelsen i Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Botkyrkabyggen godkänner avtalet (senast den 28 maj).