644 träffar på

IT-nytt, nr 2 2015

Digitaliseringsnytt är ett nyhetsbrev om digitalisering för medlemmar i SABO som utkommer med fyra nummer per år.
pdf2017-08-16
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Miljövärdering av energianvändning Bilaga 2

Tabell som anger energikälla och primärenergifaktorer.
pdf2017-09-04
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Position paper EED (2016)

How to improve the Energy Efficiency Directive.
pdf2017-09-22
Typ: Dokument

Energinytt, nr 7 2017

SABOs nyhetsbrev inom ämnet energi.
pdf2018-03-28
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Skydda dig mot brand (broschyr)

En utskriftsversion av broschyren ”Skydda dig mot brand” som ingår i SABOs stora hyresgästinformationspaket.
pdf2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Bostäder att bo kvar i – SABOs genomgång av utredningens förslag inom de fyra områdena.

(SOU 2015:85)
pdf2017-10-24
Typ: Dokument

Ekonominytt, nr 5 2016

Ekonominytt är ett nyhetsbrev om ekonomi, exklusivt för medlemmar i SABO.
pdf2017-11-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Att bo i hyresrätt – arabiska (broschyr)

En utskriftsversion av den arabiska översättningen av Att bo i hyresrätt där vi samlat viktig information och tips för den som bor i hyresrätt.
pdf2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Miljöinformation, nr 3 2017

Omvärldsbevakning inom miljöområdet, för SABO-medlemmar.
pdf2017-11-20
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Balanserade ekonomiska villkor (2017)

Denna rapport syftar till att belysa och analysera obalansen mellan de olika upplåtelse­formerna i regelverken för skatter och subventioner.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Elnätstariffer – behövs mer regler om avgifternas utformning?

Synpunkter på Ei R2012:14.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Synpunkter på Boverkets rapport 2014:32.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Kraftsamling för framtidens energi

Synpunkter på SOU 2017:02.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

SALAR, SABO, SWEDENERGY – Common position – Clean Energy Package

SABO, SKL och Energiföretagen Sverige presenterar gemensamma synpunkter på EUs vinterpaket.
pdf2017-12-12
Typ: Dokument

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)

SABO yttrar sig om SOU 2017:73.
pdf2018-02-19
Typ: Dokument

Kombohus Bas broschyr

Kombohus Bas broschyr
pdf2018-06-13
Typ: Dokument

Kompletterande avropsförfrågan

Kompletterande avropsförfrågan för SABO Kombohus Småhus.
docx2018-09-18
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Remissyttrande dokumentationssystem byggprodukter, klimatdeklaration, resurseffektiv användning byggmaterial

SABO anser att de rådande miljömässiga förhållandena sätter våra samhällen på prov och för att säkra en hållbar utveckling så krävs flera omfattande systemförändringar. I Sverige konsumerar vi idag fyra gånger flerresurser än vad jorden kan åter-generera per år och...
pdf2018-12-14
Typ: Dokument

Klimatinitiativet symbol jpg

jpg2019-03-15
Typ: Dokument

Text till beskrivning Säkerhetsdörr

pdf2019-03-21
Typ: Dokument
Medlemsinformation

10 träffar på

Snabbanalys SABOs Kombohus

Uppföljning gjord av Stockholms universitet 2015 - hur har kombohusen påverkat de lokala bostadsmarknaderna? Slutsatserna visar bland annat att många äldre personer säljer villan och flyttar till nya, tillgängliga och lättskötta hyreslägenheter. Familjer och par köper husen de säljer. Men...
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Analysis – individual metering and billing temperatures April 2016

Higher temperature in multi apartment buildings after introduction of individual metering and billing.
pdf2017-09-22
Typ: Dokument

SABO Analysis – How SABOs Kombohus affect local housing markets

The conclusions drawn include, among other things, that many older people are selling their detached homes and moving to new, accessible rental properties that are easy to look after. Families and couples are buying the houses that they are selling....
pdf2017-09-26
Typ: Dokument

SABOs Kombohus – forcing construction prices down

SABO’s member companies identified the problem of soaring construction prices at the end of the 2000s and decided that SABO should produce a good and affordable alternative. The outcome? SABOs Kombohus.
pdf2017-09-26
Typ: Dokument

SABO Analys: investeringsstöd för hyresbostäder

Här klargörs förutsättningarna för att få investeringsstöd och vilken effekt stödet kan ha för ett enskilt byggprojekt. I analysen finns även konkreta beräkningsexempel.
pdf2017-09-26
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Snabbanalys om hyresgästernas val vid IMD av värme

Snabbanalys om hyresgästernas val vid IMD av värme
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Nedskrivning av fastighetsvärden, en analys av K3-regelverket

Denna analys innehåller en kort beskrivning av nedskrivningsreglerna, definitioner av aktuella begrepp och en genomgång av de olika stegen i en nedskrivningsprövning. Den innehåller även goda råd om vad företagets ledning, styrelse och ägare bör tänka på vid nedskrivningsprövningar.
pdf2017-11-24
Typ: Dokument

Snabbanalys Normalanvändning av varmvatten – efter införande av IMD

SABO tittar närmare på normalanvändning av varmvatte, oktober 2014.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler

SABO tittar närmare på statsstödsregler, april 2013.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Snabbanalys Mobiltäckning

Dålig mobiltäckning inomhus i nyproduktion och andra energieffektiva byggnader. Snabbanalys januari 2014.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

15 träffar på

Energiavtal 12 – för överenskommelse om energianvändning

Har tagits fram av Byggandets Kontraktskommitté, BKK, i samarbete med Sveby och är avsett att användas i totalentreprenader där parterna avtalat om att tillämpa ABT 06 samt Svebys standard för överenskommelse om energianvändning.
pdf2017-09-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ramavtal Småhus Derome Hus AB

Ramavtal daterat 2018-05-22
pdf2019-02-21
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Förhandlingsordning (framtagen av SABO och Hyresgästernas Riksförbund)

Rekommendation från SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Hyresgästernas Riksförbund
doc2017-09-22
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Kombohus Småhus option tillgänglighet

Option för tillägg som ger ökad tiillgänglighet för SABOs Kombohus Småhus. Mars 2019.
pdf2019-03-27
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Avtal om avgifter för hyressättningsarbetet

SABO, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästernas riksförbund träffade den 25 januari 2001 trepartsöverenskommelsen "Överenskommelse om utveckling av hyresboendet". I samband med denna enades parterna även om avtalet "Avgift för hyressättningsarbetet".
doc2017-09-25
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Kombohus Småhus option kompletteringsbyggnader

Option för kompletteringsbyggnader för SABOs Kombohus Småhus. Mars 2019.
pdf2019-03-27
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ramavtal för fastighetsvärdering – Bryggan Fastighetsekonomi

Ramavtal avseende värderingstjänster.
pdf2017-11-06
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Kombohus Småhus option besiktning

Option för besiktning för SABOs Kombohus Småhus. Mars 2019.
pdf2019-03-27
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ramavtal för fastighetsvärdering – Svefa

Ramavtal avseende värderingstjänster.
pdf2018-10-23
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ramavtal Mini JSB

pdf2019-02-21
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ansökan om lägenhetsbyte

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 74 upprättat 2006 i samråd med SABO. Se även: bilaga till ansökan om lägenhetsbyte.
docx2017-12-07
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Avtal om samrådsprocess vid genomgripande ombyggnader (mall)

Avtalsmall framtagen av SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna (december 2017).
docx2017-12-19
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ramavtal för fastighetsvärdering – Cushman & Wakefield

Ramavtal avseende värderingstjänster.
pdf2019-02-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ramavtal Småhus Heikius Hus

Ramavtal daterat 2018-05-22
pdf2019-02-21
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ramavtal Småhus Götenehus AB

Ramavtal daterat 2018-05-22
pdf2019-02-21
Typ: Dokument
Medlemsinformation

24 träffar på

Klimatinitativet_folder

Under hösten 2018 startar Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.
pdf2018-12-19
Typ: Dokument

Grannsamverkan – guide

Guide för dig som ska initiera och driva grannsamverkan i flerfamiljshus, framtagen av Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsen.
pdf2017-10-20
Typ: Dokument

Energitjuvar – en praktisk vägledning om energibesparing

pdf2017-11-29
Typ: Dokument

Annonsprislista_allmannyttan

pdf2019-01-07
Typ: Dokument

SABOs Miljöpris 2010

Tema: miljökommunikation. Vinnare: MKB, Malmö. En häst och barn som tillsammans plockar skräp. Och Sveriges mest miljövänliga tvättstuga. Det är två av flera verksamheter som MKB Fastighets AB i Malmö dragit igång efter strategiska dialoger med de boende.
pdf2018-05-22
Typ: Dokument

Kombohus Mini broschyr

Broschyr med fakta, råd och husmodeller inom Kombohus Mini.
pdf2018-06-13
Typ: Dokument

Energisnålare Kombohus

Konceptet Kombohus gör det möjligt även för bostadsföretag som är ovana beställare att få ett bra hus till en rimlig kostnad. Man måste dock räkna med att det kräver både tid och arbete att få huset att fungera optimalt. Därför...
pdf2019-02-06
Typ: Dokument

SABOs Miljöpris 2009

Tema: transporter. Vinnare: Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF Lunds Kommuns Fastighets AB vinner SABOs miljöpris 2009 för sitt kreativa och ambitiösa arbete med att minska miljöpåverkan från transporterna.
jpg2018-05-22
Typ: Dokument

Kombohus Mini broschyr

Broschyr med fakta, råd och husmodeller inom Kombohus Mini.
pdf2018-01-30
Typ: Dokument

SABOs Miljöpris 2007

Tema: giftfri miljö. Vinnare: AB Sigtunahem. Företaget vinner årets miljöpris för sin helhetssyn på giftfri miljö. Genom sitt systematiska arbete har Sigtunahem byggt upp en metodik för att minimera och fasa ut farliga ämnen i förvaltning och byggnation.
pdf2018-05-22
Typ: Dokument

Kombohus Småhus Broschyr

Kombohus Småhus Broschyr
pdf2018-06-04
Typ: Dokument

SABOs Miljöpris 2008

Tema utemiljö. Vinnare: Bostads AB Poseidon, Göteborg Bostads AB Poseidon vinner årets miljöpris för att ha tagit ett helhetsgrepp kring utemiljöfrågorna. Företaget har lyckats skapa attraktiva, trygga och kretsloppsanpassade utemiljöer i sina bostadsområden.
pdf2018-05-22
Typ: Dokument

Kombohus Bas broschyr

Kombohus Bas broschyr
pdf2018-06-13
Typ: Dokument

SABOs Miljöpris 2006

Tema: lokal hållbar utveckling. Vinnare: Halmstads Fastighets AB HFAB vinner SABOs miljöpris 2006 för sitt breda, långsiktiga och strategiska arbete med att skapa en lokal hållbar utveckling i sina bostadsområden.
pdf2018-05-22
Typ: Dokument

Kombohus Plus broschyr

Kombohus Plus broschyr
pdf2018-06-13
Typ: Dokument

SABOs Miljöpris 1993-2005

Sammanfattningar av de vinnande bidragen.
pdf2018-05-22
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Kombohus City broschyr

Kombohus City broschyr
pdf2018-06-13
Typ: Dokument

Insticksblad på olika språk till Till dig som flyttar

Insticksblad på tigrinja, persiska, dari, arabiska, somaliska och turkiska till broschyren Till dig som flyttar. SABOs medlemmar kan kostnadsfritt använda bilder och texter från hyresgästinformationsmaterialet.
zip2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Kombohus Kvarter broschyr

Kombohus Kvarter broschyr
pdf2018-05-24
Typ: Dokument

Insticksblad på olika språk till Sortera dina sopor rätt

Insticksblad på tigrinja, persiska, dari, arabiska, somaliska och turkiska till broschyren Sortera dina sopor rätt. SABOs medlemmar kan kostnadsfritt använda bilder och texter från hyresgästinformationsmaterialet.
zip2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

2 träffar på

Examensarbete: Framework procurements and their effect on the Swedish housing market

Examensarbete från 2016 (KTH) som analyserar Kombohus Bas-avtalet. Skrivet av Simone Heller och Bonnie Winnberg.
pdf2017-09-11
Typ: Dokument

Examensarbete: Kombohusprojektens påverkan på de lokala bostadsmarknaderna

Examensarbete från 2015 (Stockholms univ). Bland slutsatserna visas att kombohusprojekten fått en stark påverkan på bostadsmarknader för äldre genom att komplettera dessa med bostäder som kommunerna inte bedömt behövs men som de facto visat sig behövas. Kombohusprojekten har även påverkat...
pdf2017-09-11
Typ: Dokument

9 träffar på

Enkel nyproduktionskalkyl, nivåer före 2018-05-01

En enkel kalkyl som räknar ut hur stort bidraget blir och vilken hyresnivå respektive lägenhet får.
xlsx2018-05-17
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Avropsförfrågan_PEAB_PGS

docx2017-12-06
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Kalkylstöd SABO Kombohus Mini

xlsm2017-12-06
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Hyresyrkanden och överenskommelser 2018 (excel) 2018-03-26

xls2018-03-26
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Kalkylstöd upphandlingsmodell Flex

Kalkylstöd enligt SABOs upphandlingstöd Flex.
xlsm2018-01-15
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Underlag upphandlingsstöd Flex

Underlag; blanketter, administrativa föreskrifter, gränsdragningslista mm
zip2018-09-11
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Jämförelsematris upphandlingsstöd Flex

Jämförelsematris för upphandling enligt Flex
xlsx2018-01-15
Typ: Dokument

Utvärderingsmodell upphandlingsmodell Flex

Utvärderingsmodell för upphandling enligt Flex
xlsx2018-01-15
Typ: Dokument

FastBAS 2017 – SIE format

FastBAS är en branschanpassad kontoplan utarbetad för att passa fastighetsägare och förvaltare av fastigheter. Här i SIE-format.
txt2018-11-13
Typ: Dokument

30 träffar på

Avropsförfrågan_JSB

Avropsförfrågan gällande SABOs Kombohus Mini.
docx2017-12-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Anbudsförfrågan (upphandling värmepump)

Mall att ladda upp och fylla i.
docx2017-09-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Mall: Borgensförbindelse

Gäller för bostadshyresavtal och anger ramar, omfattning och viktiga upplysningar.
docx2017-10-23
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Mall pressmeddelande beslut bygga SABOs Kombohus Mini JSB

docx2017-12-06
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Anbudsformulär (upphandling värmepump)

Avseende leverans och installation av värmepump. Mall att ladda upp och fylla i.
docx2017-09-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Mall: Tillsägelse till hyresgäst (varningsbrev)

Komplettera varningsbrevet genom att tydligt beskriva vilka störningar som hyresgästen har orsakat och vid vilken tidpunkt störningarna har skett.
docx2017-10-16
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Mall pressmeddelande beslut bygga SABOs Kombohus Mini Peab 2015

docx2017-12-06
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Fullmakt (upphandling värmepump)

För konsult eller entreprenör. Mall att skriva ut och fylla i.
docx2017-09-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Mall: Underrättelse till socialnämnden ang. varningsbrev

Skickas som rekommenderat brev i samband med att hyresgästen får varningsbrev.
docx2017-10-17
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Avtal om samrådsprocess vid genomgripande ombyggnader (mall)

Avtalsmall framtagen av SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna (december 2017).
docx2017-12-19
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Energi- och driftkostnadsjämförelse (upphandling värmepump)

Jämförelse i kronor för uppvärmningen. Mall som fylls i av entreprenören eller anbudslämnaren.
docx2017-09-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Mall: Ansökan om stämning (störning)

Mall för ansökan om stämning i tingsrätt.
docx2017-10-20
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Mall: Hänskjutande till hyresnämnden vid sena / obetalda hyror

Om hyresgästen betalat hyra för sent vid återkommande tillfällen kan hyresavtalet sägas upp till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Sedan måste ärendet hänskjutas till hyresnämnden för prövning, enligt 46 § p. 1 hyreslagen.
docx2018-03-26
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Tekniska basdata för aktuell fastighet (upphandling värmepump)

I dokumentet anges om uppgifterna lämnats av fastighetsägaren (F) eller entreprenören (E).
docx2017-09-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Mall: Uppsägning av hyresavtal pga störning

Skickas som rekommenderat brev till hyresgästen.
docx2017-10-17
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal

Uppdaterad i april 2018.
docx2018-04-16
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Mall: Angående utlämnande av allmän handling (anbud)

Mall för hur ett avslagsbeslut kan formuleras, inklusive besvärshänvisning.
docx2017-10-23
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Mall: Ansökan till hyresnämnden vid störning

För att hänskjuta tvist om förlängning av hyresavtal.
docx2017-10-17
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Samråd vid ombyggnad

En avtalsmall som kan underlätta för parterna (Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och SABO) att komma vidare i samrådsprocessen vid ombyggnad.
pdf2018-05-04
Typ: Dokument

Mall: Angående utlämnande av allmän handling (låneuppgifter)

Mall för hur ett avslagsbeslut kan formuleras, inklusive besvärshänvisning.
docx2017-10-23
Typ: Dokument
Medlemsinformation

77 träffar på

Energinytt, nr 4 2017

SABOs nyhetsbrev inom ämnet energi.
pdf2018-03-28
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Miljöinformation, nr 3 2017

Omvärldsbevakning inom miljöområdet, för SABO-medlemmar.
pdf2017-11-20
Typ: Dokument
Medlemsinformation

IT-nytt, nr 1 2015

Digitaliseringsnytt är ett nyhetsbrev om digitalisering för medlemmar i SABO som utkommer med fyra nummer per år.
pdf2017-08-16
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ekonominytt, nr 2 2017

Ekonominytt är ett nyhetsbrev om ekonomi, exklusivt för medlemmar i SABO.
pdf2017-11-03
Typ: Dokument
Medlemsinformation

EU-Nytt nr 1, 2018

EU-Nytt är ett nyhetsbrev om aktuella policyfrågor inom områdena energi, miljö, ekonomi och socialt i EU. Det ges ut kvartalsvis, exklusivt för medlemmar i SABO.
pdf2018-04-12
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Energinytt, nr 2 2016

SABOs nyhetsbrev inom ämnet energi.
pdf2018-03-28
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ekonominytt, nr 6 2015

Ekonominytt är ett nyhetsbrev om ekonomi, exklusivt för medlemmar i SABO.
pdf2017-11-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

EU-Nytt nr 4, 2018

EU-Nytt nr 4, 2018
pdf2018-12-18
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Energinytt, nr 5 2017

SABOs nyhetsbrev inom ämnet energi.
pdf2018-03-28
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Miljöinformation, nr 2 2017

Omvärldsbevakning inom miljöområdet, för SABO-medlemmar.
pdf2017-11-20
Typ: Dokument
Medlemsinformation

IT-nytt, nr 2 2015

Digitaliseringsnytt är ett nyhetsbrev om digitalisering för medlemmar i SABO som utkommer med fyra nummer per år.
pdf2017-08-16
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ekonominytt, nr 1 2017

Ekonominytt är ett nyhetsbrev om ekonomi, exklusivt för medlemmar i SABO.
pdf2017-11-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Miljöinformation, nr 3 2018

Omvärldsbevakning inom miljöområdet, för SABO-medlemmar.
pdf2018-04-23
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Energinytt, nr 3 2016

SABOs nyhetsbrev inom ämnet energi.
pdf2018-03-28
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ekonominytt, nr 3 2015

Ekonominytt är ett nyhetsbrev om ekonomi, exklusivt för medlemmar i SABO.
pdf2017-11-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ekonominytt nr 4, 2018

pdf2018-12-19
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Energinytt, nr 6 2017

SABOs nyhetsbrev inom ämnet energi.
pdf2018-03-28
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Energinytt, nr 10 2017

SABOs nyhetsbrev inom ämnet energi.
pdf2018-03-28
Typ: Dokument
Medlemsinformation

IT-nytt, nr 3 2015

Digitaliseringsnytt är ett nyhetsbrev om digitalisering för medlemmar i SABO som utkommer med fyra nummer per år.
pdf2017-08-16
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ekonominytt, nr 1 2016

Ekonominytt är ett nyhetsbrev om ekonomi, exklusivt för medlemmar i SABO.
pdf2017-11-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

2 träffar på

Miljöberättelse SABO 2015

Miljöpolicy, miljömål för 2016 och genomförda miljöförbättringar 2007-2015.
pdf2017-08-29
Typ: Dokument

Miljöpolicy SABO 2016

Policy för minskad miljöpåverkan och för ökad hållbar samhällsutveckling. Antagen 2015-12-15.
pdf2017-08-29
Typ: Dokument

7 träffar på

SABOs positionspapper om RED

pdf2017-11-22
Typ: Dokument

SABOs positionspapper om EED

pdf2017-11-22
Typ: Dokument

SABOs positionspapper om EPBD

pdf2017-11-22
Typ: Dokument

Positionspapper Hyresförhandlingar

Ett positionspapper där SABO föreslår förändringar i hyressättningssystemet.
pdf2018-05-29
Typ: Dokument

Positionspapper om byggprodukter

pdf2018-05-21
Typ: Dokument

Positionspapper om byggprodukter

Positionspapper om byggprodukters påverkan på hälsa och miljö
pdf2018-05-21
Typ: Dokument

Housing Europes ändringsförslag till EU:s dricksvattendirektiv

pdf2018-06-15
Typ: Dokument

8 träffar på

Projektmaterial BoIT 1.0

Projektdokument från det första delprojekten inom BoIT,som exempelvis rapporter, affärsmodeller, tjänstematriser och beskrivningar.
zip2017-08-15
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Projektmaterial BoIT 2.0

Projektdokument från det andra delprojektet inom BoIT, som exempelvis rapporter, affärsmodeller, tjänstematriser och beskrivningar.
zip2017-08-15
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Nyttan med allmännyttan Projektbeskrivning

Forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan har studerat vad allmännyttans samhällsansvar innebär och hur de allmännyttiga bostadsbolagen arbetar med samhällsnyttiga insatser och med sociala investeringar. Projektet startades 2013 på SABOs initiativ. Här ges forskningsprojektets bakgrund, omfattning och dess delstudier beskrivs.
pdf2017-09-11
Typ: Dokument

Nyttan med allmännyttan – en sammanfattning

Forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan har studerat vad allmännyttans samhällsansvar innebär och hur de allmännyttiga bostadsbolagen arbetar med samhällsnyttiga insatser och med sociala investeringar. Elva forskare sätter strålkastarljuset på den svenska allmännyttan. Projektet startades 2013 på SABOs initiativ.
pdf2017-09-11
Typ: Dokument

Fördelningsmätning av el – erfarenheter i några SABO-företag

Projekt genomfört av Magnus Lindén, EME Analys, på uppdrag av SABO under vintern/våren 2009.
pdf2018-01-22
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Kombohus auf Deutsch

pdf2017-09-19
Typ: Dokument

Analyse SABO Kombohus Deutsch

pdf2017-09-19
Typ: Dokument

Årets bästa renoveringsprojekt 2017

Årets bästa renoveringsprojekt heter den tävling som SABO arrangerade för första gången 2015. Målet med tävlingen är att hitta goda exempel på renovering och sprida information om dessa och de företag som utfört de framgångsrika renoveringsprojekten. Syftet med denna sammanfattning...
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

6 träffar på

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar – en kommentar från SABO

Promemoria om Allbolagen, vad innebär lagen för allmännyttan och hyressättningen?
pdf2017-11-07
Typ: Dokument

Profitable energy efficency improvements – myth or opportunity

In this study SABO has commissioned two consulting firms to conduct independent energy investigations at the same property in Botkyrka and for each of them to propose packages of measures that would save 20 and alternatively 50 per cent of...
pdf2017-09-22
Typ: Dokument

Position paper EED (2016)

How to improve the Energy Efficiency Directive.
pdf2017-09-22
Typ: Dokument

Position paper EPBD (2016)

How to improve and more effectively achieve the objectives of the Directive on the Energy Performance of Buildings.
pdf2017-09-22
Typ: Dokument

The advantages of retaining Article 9 of the Directive on energy efficiency without amendment

SABO shares the view of the Commission that energy use needs to decrease to reduce carbon dioxide emissions and make the Union less dependent on imported energy.
pdf2017-09-22
Typ: Dokument

Omarbetat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda del II

Remissyttrande: Omarbetat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda. Promemoria II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader.
pdf2017-12-01
Typ: Dokument

64 träffar på

Årsredogörelse SABOs Energiutmaning 2010

Delrapportering från Skåneinitiativet 2009–2016.
pdf2017-09-04
Typ: Dokument

Balanserade ekonomiska villkor (2017)

Denna rapport syftar till att belysa och analysera obalansen mellan de olika upplåtelse­formerna i regelverken för skatter och subventioner.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

BoIT 1.0 rapport (lågupplöst)

BoIT är ett samarbetsprojekt mellan SABO, 12 allmännyttiga bostadsföretag, Hjälpmedelsinstitutet och Hyresgästföreningen. Projektet har tittat på hur nya digitala tjänster kan utvecklas, organiseras och drivas med krav på öppenhet, konkurrens och standardisering och pekar ut de behov som finns tekniskt,...
pdf2017-08-15
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Structural Funds and Housing 2014-2020

The Implementation of the European Structural and Investment Funds for Housing Projects in the European Union.
pdf2017-10-31
Typ: Dokument

Energieffektiva flerbostadshus – erfarenheter

Ett uppföljningsprojekt till ”Energianvändning i nybyggda flerbostadshus” som genomförts inom Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus, BeBo.
pdf2018-01-22
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Så underlättar vi för utländska byggföretag i Sverige

Sju utländska byggbolag på tröskeln till den av byggbranschens delmarknader som hittills varit helsvensk intervjuats om vilka handelshinder som finns och vad som skulle underlätta företagens etablering i Sverige. Rapport från 2016.
pdf2017-11-24
Typ: Dokument

Årsredogörelse SABOs Energiutmaning 2009

Delrapportering från Skåneinitiativet 2009–2016.
pdf2017-09-04
Typ: Dokument

Vad skulle marknadshyror kosta Sverige?

Jämförelse mellan fem länders system för socialbostäder samt konsekvensanalys av system för marknadshyror i Sverige. Rapport av PwC, våren 2016.
pdf2017-12-19
Typ: Dokument

Bredband – och sen då!?

SABOs Bredbandsgrupps rapport. I rapporten redovisar SABOs Bredbandsgrupp nuläget samt framtidsutsikter, idéer och förslag kring hantering av bredbandsfrågan i SABO-företagen. Gruppen har gjort en analys av tjänsteutveckling i näten, vilka krav tjänsteutvecklingen ställer på näten samt vilka affärsmodeller som finns...
pdf2017-08-15
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Allmännyttans bidrag till en ekonomiskt hållbar utveckling

Delstudie till framtidsprogrammet Allmännyttan mot år 2030 (juni 2016). Rapporten från delstudien har utformats som en tidning – Framtidsbladet.
pdf2017-10-31
Typ: Dokument

Miljövärdering av energianvändning

Handledning med redovisningsprinciper och antaganden som visar hur bostadsföretag kan beräkna energianvändningens klimatpåverkan och resursanvändning.
pdf2017-09-04
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Allmännyttans bidrag till tillväxt och välfärd

Delstudie till framtidsprogrammet Allmännyttan mot år 2030 (juni 2016).
pdf2017-11-24
Typ: Dokument

Radon i bostäder (2016)

Hur arbetar SABO-företagen med radonfrågor och vilka områden behöver utvecklas för att underlätta mätning och åtgärder? Kartläggning av radonarbete i SABO-företag, mars 2016.
pdf2018-01-19
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Vad händer om vi inför marknadshyror i Sverige?

Fakta, synpunkter och kommentarer från Tyréns och SABO (2016)
pdf2017-12-19
Typ: Dokument

TV i konkurrens

För att belysa utvecklingen inom TV-området har SABO låtit göra en genomgång av den nya situation som uppstår när TV blir tillgänglig via flera infrastrukturer parallellt och när det etableras bredbandsnät med flera samtidiga TV-tjänsteleverantörer. Vi har även belyst konsekvenserna...
pdf2017-08-15
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Allmännyttans bidrag till en socialt hållbar utveckling

Delstudie till framtidsprogrammet Allmännyttan mot år 2030 (juni 2016).
pdf2017-10-31
Typ: Dokument

Miljövärdering av energianvändning Bilaga 1

Tabell som anges bränsle/värmekälla och förbränning.
pdf2017-09-04
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Allmännyttans bidrag till framtidens boende

Delstudie till framtidsprogrammet Allmännyttan mot år 2030 (juni 2016).
pdf2017-11-24
Typ: Dokument

Att främja integration – Allmännyttans roll i en av vår tids största samhällsutmaningar

Att agera utifrån helheten bostäder-arbete-skola är vitalt för en god etablering, liksom vardagsnära arbete, uthållighet och innovativa samarbeten mellan bostadsföretag och andra aktörer. I rapporten finns rikt med konkreta exempel på hur allmännyttan arbetar tillsammans med andra i lokalsamhället för...
pdf2017-12-04
Typ: Dokument

Strategier för byggande

I den här rapporten delar elva företrädare för allmännyttiga bostadsbolag med sig av sina bästa råd för ett kostnadseffektivt bostadsbyggande.
pdf2018-01-19
Typ: Dokument
Medlemsinformation

140 träffar på

Harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter

Remissyttrande: Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter (Boverket Rapport 2012:1)
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Synpunkter på Boverkets rapport 2013:20.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

Synpunkter på Boverkets rapport 2015:28.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra

Synpunkter, vad gäller folkbokföring, på SOU 2017:37.
pdf2018-01-22
Typ: Dokument

Bo bra hela livet

Remissyttrande, 2009 (SOU 2008:113).
pdf2017-10-24
Typ: Dokument

Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura

Synpunkter på ER 2012:18.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

Synpunkter på Boverkets rapport 2015:46.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Remissyttrande: effektivare energianvändning

SABO anser att energieffektiviseringsåtgärder är av yttersta vikt för samhället, för bostadsföretagen och för hyresgästerna. Energieffektivisering är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna uppfylla klimat- och energipolitiska målsättningar på nationell, europeisk och global nivå. Särskilt åtgärder i den...
pdf2018-06-26
Typ: Dokument

Stärkt ställning för hyresgäster – särskilt yttrande av Lars Matton

Jurist Lars Matton om SOU 2017:33.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Experternas kompetens och oberoende – ändringar i lagen om energideklaration för byggnader

pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Planera för effekt!

Synpunkter på SOU 2014:84.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Kraftsamling för framtidens energi

Synpunkter på SOU 2017:02.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Remissyttrande: Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)

pdf2019-03-15
Typ: Dokument

Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Remissyttrande: Effektivare ränteavdragsbegränsningar.
pdf2017-12-01
Typ: Dokument

Rätta byggfelen snabbt – med effektivare förelägganden och försäkringar

Synpunkter på SOU 2013:10.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

SABOs synpunkter på Kemikalieinspektionens rapport 8/15.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Vem har ansvaret? Betänkande av klimatanpassningsutredningen

Synpunkter på SOU 2017:42.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Bostäder att bo kvar i – SABOs genomgång av utredningens förslag inom de fyra områdena.

(SOU 2015:85)
pdf2017-10-24
Typ: Dokument

SVTs täckningskrav

Synpunkter på utredningen kring täckningskrav i marknätet.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

6 träffar på

Tabell – Normhyra

Tabell där du kan mata in vilken normhyra som gäller och få ut hyresnivån för olika lägenhetsstorlekar.
xls2017-09-26
Typ: Dokument
Medlemsinformation

SABOs medlemsföretag

Tabell över samtliga medlemsföretag och deras innehav.
xlsx2018-03-26
Typ: Dokument

Hyresstatistik 2018

Här sammanställs och publiceras SABO-företagens hyresyrkande löpande.
xls2017-10-03
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Kontotabell till FastBAS 2017

FastBAS är en branschanpassad kontoplan utarbetad för att passa fastighetsägare och förvaltare av fastigheter.
xlsx2018-11-13
Typ: Dokument

Ändringar i FastBAS 2005-2017

Alla nyheter och ändringar i FastBAS samlade på ett ställe.
xls2017-12-12
Typ: Dokument

Hyresyrkanden och överenskommelser 2018

De inrapporterade hyresyrkanden och överenskommelser som inkommit per 2018-09-13.
xls2018-12-03
Typ: Dokument
Medlemsinformation

54 träffar på

Sortera dina sopor (broschyr)

En utskriftsversion av broschyren ”Sortera dina sopor rätt” som ingår i SABOs stora hyresgästinformationspaket.
pdf2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Intervjubok: En bostadspolitik för alla?

pdf2019-01-31
Typ: Dokument

BoIT 2.0 rapport (lågupplöst)

Under drygt två år har 14 allmännyttiga bostadsföretag tillsammans med SABO och med stöd från Hjälpmedelsinstitutet (HI) arbetat tillsammans i BoIT-projektet. Projektet har inriktats på att organisera och utveckla it och bredband så att tekniken även i fortsättningen ska vara...
pdf2017-08-15
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Agenda för mandatperioden 2015–2019

Med agendan pekas nio mål ut som ska främja medlemsföretagens arbete och underlätta för dem att bedriva sin verksamhet så att de kan vara till nytta för kommunerna, bostadsområdena och hyresgästerna.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Framtidsrapport 6: Hyresförhandlingen

I denna rapport ställs viktiga frågor om hur hyrorna ska bestämmas i framtiden.
pdf2017-10-02
Typ: Dokument

Housing Europe Review 2012

The nuts and bolts of European social housing systems.
pdf2017-11-28
Typ: Dokument

Skadedjur i hemmet (broschyr)

En utskriftsversion av broschyren ”Skadedjur i hemmet” som ingår i SABOs stora hyresgästinformationspaket.
pdf2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Energitjuvar – en praktisk vägledning om energibesparing

Praktisk vägledning med tio tips för att spara energi. I samarbete med Örebrobostäder.
pdf2017-09-01
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Att bo i hyresrätt – svenska (uppslag)

En utskriftsversion av broschyren Att bo i hyresrätt där vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. I denna version skriver du ut hela uppslag.
pdf2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Framtidsrapport 7: Prövningens tid

I rapporten redovisas bruksvärdessystemets bakgrund, framväxt och tillämpning samt diskuteras om systemet har någon framtid och i så fall hur det skulle kunna förbättras och utvecklas.
pdf2017-10-02
Typ: Dokument

Housing Statistics in the European Union 2010

Housing Statistics in the European Union 2010.
pdf2017-11-28
Typ: Dokument

Att bo i hyresrätt – svenska (broschyr)

En utskriftsversion av broschyren Att bo i hyresrätt där vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt.
pdf2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Energiresan – sex goda exempel på energieffektivisering

En broschyr som kompletterar filmen Energiresan.
pdf2017-09-01
Typ: Dokument

Att bo i hyresrätt – arabiska (broschyr)

En utskriftsversion av den arabiska översättningen av Att bo i hyresrätt där vi samlat viktig information och tips för den som bor i hyresrätt.
pdf2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Framtidsrapport 8: Köra på känn eller undersöka hur folk vill bo?

pdf2017-10-02
Typ: Dokument

Aktuella EU-frågor 2012

Inom ramen för vårt nordiska samarbete NBO publicerade SABO i augusti 2012 en rapport om några aktuella EU-frågor som berör bostadssektorn.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Till dig som flyttar (broschyr)

En utskriftsversion av broschyren Till dig som flyttar som ingår i SABOs stora hyresgästinformationspaket. Det viktigaste om uppsägning, besiktning och visning av lägenhet samt flyttstädning.
pdf2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Skåneinitiativet informationsbroschyr

SABOs eget Kyotoprotokoll för minskad energianvändning med 20 procent från basåret 2007 till 2016.
pdf2017-09-04
Typ: Dokument

Att bo i hyresrätt – arabiska (uppslag)

En utskriftsversion av den arabiska översättningen av Att bo i hyresrätt där vi samlat viktig information och tips för den som bor i hyresrätt. I denna version skriver du ut hela uppslag.
pdf2018-04-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Framtidsrapport 9: Så nära men ändå så långt ifrån – om boendesegregation och integration

Rapporten behandlar boendesegregation och integration i det svenska samhället och de kommunala bostadsbolagens roll. Hur har bostadsbolag i olika delar av landet hanterat dessa frågor? Och vad är deras roll i arbetet för att förbättra förhållandena?
pdf2017-10-02
Typ: Dokument

22 träffar på

Sociala_nyckeltal_for_hållbarhetsredovisning

pdf2019-02-18
Typ: Dokument

Skåneinitiativet – vägledning för inrapportering

Instruktion för inrapportering till Skåneinitiativet.
pdf2017-09-04
Typ: Dokument

Riktlinjer för komponentredovisning av förvaltningsfastigheter

Övergripande riktlinjer som preciserar tankesätt och principer för att skapa en god lägstanivå. Framtagna tillsammans med Fastighetsägarna Sverige. Se även vägledningen, med resonerande text och exempel.
pdf2017-12-12
Typ: Dokument

Gemensamma villkor för totalentreprenader av värmepumpar i fastigheter (GTVF 14)

Framtagna av Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, SABO och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.
pdf2017-09-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Men i nyttjanderätten – vägledning för hyresreducering

Vägledningen tar sikte på hur hyresnedsättningen kan beräknas vid reparationer och ombyggnadsåtgärder i en hyresgästs lägenhet när hyresgästen bor kvar i lägenheten under åtgärdstiden. Vägledningen kan också användas för beräkning av hyresnedsättning vid sedvanligt underhåll om inte sådan nedsättning avtalats...
pdf2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Ansvarsfull uthyrning av bostäder

pdf2017-12-05
Typ: Dokument

Komponentredovisning – pdf

En vägledning om komponentredovisning av fastigheter
pdf2017-12-12
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Offentlighetsprincipen och sekretess – information om lagstiftningen från regeringskansliet

Kortfattad redogörelse för rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och för begränsningarna av denna rätt i offentlighets- och sekretesslagen.
pdf2017-10-13
Typ: Dokument

Samråd vid ombyggnad – ett stöd för bättre samrådsprocess

En avtalsmall framtagen gemensamt av SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen för att underlätta samrådsprocessen vid ombyggnader.
pdf2017-12-20
Typ: Dokument

Ansvarsfull uthyrning av bostäder

Vägledningen fokuserar på den ordinarie uthyrningsverksamheten, samarbetet med kommunen och hur den svarta bostadsmarknaden kan motarbetas.
pdf2017-10-20
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Att arbeta med hyressättningsmodeller

SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är överens om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Med denna handledning för lokalt trepartssamarbete vill vi underlätta för dem som ser möjligheter att lokalt verka för detta genom modeller för systematisk hyressättning.
pdf2018-04-26
Typ: Dokument

SABOs guide till EU-finansiering

En introduktion till olika sorters EU-stöd (strukturfondsprogram respektive sektorsprogram), hur det går till att söka dessa och en översiktlig beskrivning av vilka förutsättningar som krävs. Guiden är från 2015.
pdf2017-10-31
Typ: Dokument

Rena hus – metodbeskrivningar för städning i flerbostadshus

Metodbeskrivningarna visar hur olika städmoment ska genomföras, steg för steg och med både bild och text. De kan därför vara ett stöd för dem som ska städa och säkra att städningen sker på samma sätt, oavsett om den utförs av...
pdf2018-05-04
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Tillägg i Flex: Kunskapsdokument SABOs Kombohus Trygg

Kunskapsdokument för SABOs Kombohus Trygg. Ett tillägg för övrig Flexupphandling.
docx2017-10-31
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Uthyrning och förvaltning av bostäder – vägledning för behandling av personuppgifter

Fastighetsägarna, SABO och Hyresgäst­föreningen har i samarbete med Student­bostadsföretagen tagit fram denna vägledning för hur personuppgifter bör behandlas vid uthyrning och förvaltning av bostäder i flerfamiljshus. Vägledningen syftar till att värna hyres­gästernas integritet och att bistå hyresvärden med information om...
pdf2018-11-12
Typ: Dokument

Besiktningsmanual för måleriarbeten

pdf2017-11-07
Typ: Dokument

Kamerabevakning – vägledning för behandling av personuppgifter

Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästfören­ingen har tagit fram denna vägledning för hur personuppgifter bör behandlas vid kamerabevakning i och i anslutning till flerfamiljshus. Vägledningen syftar till att värna hyres­gästernas integritet och att bistå hyresvärden med information om de nya bestämmelserna i...
pdf2019-04-01
Typ: Dokument

Individuell mätning och debitering – rekommendation

Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och Debitering (IMD) för att underlätta för lokala parter att teckna överenskommelser.
pdf2017-11-08
Typ: Dokument

Tillträdeskrav vid uthyrning av bostäder

pdf2018-09-27
Typ: Dokument

Tillgänglighetsnivåer – vägledning för inventering

De tillgänglighetsnivåer som föreslås här bygger på inventeringsmodellen TIBB och beskriver tillgängligheten/framkomligheten till och i befintliga entréer och trapphus. Från 2013.
pdf2017-11-10
Typ: Dokument

5 träffar på

SABO Årsredovisning 2016

Året 2016 - Årsredovisning och koncernredovisning för SABO.
pdf2017-08-29
Typ: Dokument

SABO Årsredovisning 2015

Året 2015 - årsredovisning och koncernredovisning för SABO.
pdf2018-01-19
Typ: Dokument

SABO Årsredovisning 2014

Året 2014 - Årsredogörelse för koncernen och moderföreningen.
pdf2017-08-29
Typ: Dokument

SABO Årsredovisning 2013

Året 2013 - Årsredovisning och koncernredovisning för SABO.
pdf2017-08-29
Typ: Dokument

SABO Årsredovisning 2012

Året 2012 - Årsredovisning och koncernredovisning för SABO.
pdf2017-08-29
Typ: Dokument

6 träffar på

Hyresuppgörelser per län 2016 (pdf)

En sammanställning av 2016 års uppgörelser tillsammans med de flerårsavtal som tecknats för 2015-2016-2017. Snitthöjning 0,64 %. Snitthöjning 6,43 Kr/m².
pdf2018-05-08
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Riktlinjer för lägenhetsbyten

Tydliggörande av innebörden av bytesrätten.
pdf2017-12-05
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Riktlinjer för in- och avflyttning

Riktlinjer i syfta att förebygga skador och minska kostnaden för reparationer vid avflyttning.
pdf2017-11-14
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Riktlinjer för andrahandsuthyrning

Riktlinjer i syfte att förebygga en okontrollerad utbredning av andrahandshyresmarknaden.
pdf2017-12-01
Typ: Dokument
Medlemsinformation

Branschöverenskommelse: behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelsen "Behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder" har utarbetats av en projektgrupp inom SABO i samarbete med Fastighetsägarna. Datainspektionen, DI, har granskat och godkänt överenskommelsen. Arbetet har även skett i samverkan med Hyresgästföreningen Riksförbundet.
pdf2017-11-06
Typ: Dokument

Plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

Plattformen är framtagen för att inspirera till ett arbete även på kommunal nivå. Det handlar till stor del om att ta ansvar för en systematisk hyressättning på orten.
pdf2017-11-10
Typ: Dokument