Fastighetsföretag betalar flera olika typer av skatt. På årets vinst betalas inkomstskatt (bolagsskatt) för aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och ideella föreningar. Uthyrning av bostäder är en icke momspliktig verksamhet vilket medför att moms inte ska läggas på hyran vilket i sin tur får till följd att ingående moms på inköp som avser denna verksamhet inte kan dras av utan blir en kostnad i verksamheten.

På fastigheter tas fastighetsskatt ut på lokaldelarna och kommunal fastighetsavgift tas ut för bostäderna. Företag som själva producerar el ska deklarera och betala energiskatt. Övriga debiteras energiskatt från leverantören varvid skatten blir en kostnad i verksamheten.

I likhet med alla andra arbetsgivare är man också skyldiga att betala in arbetsgivaravgifter samt innehålla källskatt för utbetald lön till anställd personal.