PwC har även varit behjälpliga med att formulera svar på några vanliga momsfrågor som har koppling till investeringar i sol- och vindkraftsanläggningar. Du hittar alla frågor & svar nederst på sidan.

Introduktion avseende energiskatt på el med mera

Den som yrkesmässigt producerar eller levererar el (från den 1 januari 2018 nätbolagen) är skattskyldig till energiskatt på el. Skattskyldigheten innebär bland annat att inköp av el sker utan energiskatt och att den skattskyldige själv redovisar och betalar energiskatt till Skatteverket. För den som har begränsad avdragsrätt för moms kan inköp av el utan energiskatt medföra en minskad momskostnad.

De regler som trädde i kraft den 1 juli 2016 innebär bland annat att el som produceras med solceller i vissa fall är undantagen från energiskatt alternativt med för större solcellsanläggningar kan medges ett avdrag med större delen av energiskatten. Om producenten inte själv förbrukar (all) den el som produceras kan överskottet säljas utan att undantaget från energiskatt eller avdragsrätten för den egna förbrukningen påverkas.

Produktion av vindkraft och solel kan ge rätt till elcertifikat och ursprungsgarantier som kan avyttras.

Produktion av vindkraft och solel kan också ge rätt till inkomstskattemässig skattereduktion som maximalt kan uppgå till 18 000 kronor per år och företag.

Skattepliktig el

Enligt huvudregeln är all elkraft som förbrukas i Sverige energiskattepliktig. Viss el är dock undantagen från energiskatt. Nuvarande undantag från skatt omfattar bland annat småskalig produktion av förnybar el när den producerade elen inte överförs till ett koncessionspliktigt elnät.

Det som är avgörande för att den el som produceras ska bli skattepliktig är elproduktionsanläggningens installerade generatoreffekt. För solel avgör installerad toppeffekt.

Den installerade generatoreffekten ska uppgå till minst 50 kW för att den el som produceras ska bli skattepliktig. För solel ska den installerade toppeffekten uppgå till minst 255 kW. För vindkraft är motsvarande generatoreffekt 125 kW.

Från och med den 1 juli 2017 ska energiskatt betalas med 32,5 öre per kWh. För el förbrukad i vissa angivna kommuner i norra Sverige medges, med vissa undantag, avdrag med 9,6 öre per kWh.

Skattebefrielse och skattereducering för förnybar el

Reglerna för skattebefrielse och -reducering för förnybar el har ändrats vid flera tillfällen de senaste åren. Senast den 1 juli 2016 och den 1 juli 2017.

För viss förnybar el gällde före den 1 juli 2016 ett undantag från skatt, det vill säga elen var inte skattepliktig, exempelvis el producerad i ett eget eller leasat vindkraftverk som förbrukades i den egna verksamheten. Undantaget gällde dock endast under förutsättning att producenten inte yrkesmässigt levererade el.