Fråga 1:

Blir el som produceras i en solcellsanläggning skattepliktig om producenten har annan skattepliktig elproduktion i form av vindkraft (125 kW generatoreffekt eller mer) eller solceller (255 kW toppeffekt eller mer) om elen i solcellsanläggningen inte överförs till ett koncessionspliktigt nät?


Svar: 1 juli 2016 – 30 juni 2017
 För att undantaget från skatt ska vara tillämpligt får producenten inte förfoga över en sammanlagd installerad generatoreffekt om 50 kW eller mer. Olika kraftslag har olika toppeffekt och solceller har inte generator, varför en omräkning måste göras mellan kraftslagen. Installerad generatoreffekt på 50 kW motsvarar 255 kW installerad toppeffekt för solceller eller 125 kW installerad generatoreffekt för vind- eller vågkraft. Eftersom denna förutsättning inte är uppfylld blir den el som produceras i solcellsanläggningen skattepliktig trots att den inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

Svar: från och med den 1 juli 2017 Skatten på elen som produceras i solcellsanläggningen är avdragsgill om installerad toppeffekt för respektive solcellsanläggning är mindre än 255 kW.

Fråga 2:

Hur ska överskott vid vindkraftsproduktion som tidigare matats in på nätet utan ersättning hanteras enligt de nya reglerna om effekten är 125 kW eller mer i vindkraftverket?


Svar: från och med den 1 juli 2016
 Eftersom effekten är 125 kW eller mer blir elen skattepliktig och producenten blir skattskyldig. Eventuellt överskott av el kan därför säljas. Om det är så att vindkraftselen säljs till annan skattskyldig så ska någon energiskatt inte debiteras på fakturorna.

Fråga 3:

Hur ska egenproducerad skattepliktig el beskattas och finns det krav på separata undermätare för detta ändamål?


Svar: från och med den 1 juli 2016
 Den som är skattskyldig för energiskatt på el ska redovisa och betala skatt till Skatteverket. Redovisning av skatt görs i en punktskattedeklaration för energiskatt på el. I deklarationen redovisas den egna förbrukningen och eventuella leveranser.

I lagen om skatt på energi anges att energiskatten ska bestämmas på grundval av uppmätt el. Om det saknas elmätare och det finns särskilda skäl får Skatteverket medge att skatten bestäms på annan grund än mätning. Är detta inte möjligt ska skatten beräknas efter vad som är skäligt. För att minska risken för ett eventuellt skattetillägg bör en särskild upplysning lämnas till Skatteverket om hur den deklarerade förbrukningen beräknats.

Från och med den 1 juli 2017 är skattesatsen 32,5 öre per kWh. För el förbrukad i vissa angivna kommuner i norra Sverige medges, med vissa undantag, avdrag med 9,6 öre per kWh.

För att kontrollera vem som producerar el, och därmed eventuellt ska registrera sig som skattskyldig, kan Skatteverket till exempel begära in uppgifter från elnätsbolaget.

Fråga 4:

Vad händer om vi levererar överskott från en solcellsanläggning på en fastighet till en annan fastighet som vi äger och leveransen sker i ett koncessionspliktigt nät?


Svar: 1 juli 2016 – 30 juni 2017
 Den el som överförts via det koncessionspliktiga nätet till en annan förbrukningspunkt uppfyller inte längre förutsättningarna för att vara undantagen från skatteplikt. Energiskatt ska således redovisas och betalas för den elen.

Svar: från och med den 1 juli 2017 Den el som överförts via det koncessionspliktiga nätet till en annan förbrukningspunkt uppfyller inte längre förutsättningarna för att kunna erhålla reducerad energiskatt. Full energiskatt ska således redovisas och betalas för den elen.

Fråga 5:

Är det troligt att de nya reglerna som gäller sedan i juli 2017 kommer att förändras inom en snar framtid?


Svar
: Regeringen har vid några tillfällen angett att den har för avsikt att solel ska vara undantagen från skatt. Det är inte klart om regeringen har för avsikt att ändra toppeffekten om 255 kW. Det kan antas att regeringen kan gå vidare med ett förslag om att medge 100 procents undantag från energiskatt för den som har flera anläggningar vars sammanlagda toppeffekt överstiger 255 kW, men där respektive anläggnings toppeffekt understiger 255 kW. Idag får dessa aktörer betala reducerad energiskatt, se ovan.

Fråga 6:

Vi som redan är registrerade som elhandelsföretag och redovisar och betalar energiskatten själva – ska vi betala energiskatt även på egenproducerad solel som förbrukas i den fastigheten som solcellsanläggningen är monterad på? Solelen överförs alltså inte till det koncessionspliktiga nätet utan bara till fastighetsnätet.


Svar
: från och med den 1 januari 2016 Om ni i ert företag sammanlagt underskrider effektgränsen 50 kW generatoreffekt (motsvarar 255 kW installerad toppeffekt för solceller eller 125 kW installerad generatoreffekt för vind- eller vågkraft) då är den producerade solelen undantagen från energiskatt. Dock gäller som förutsättning för skattefrihet att den producerade elen inte överförs till det koncessionspliktiga nätet utan bara till fastighetsnätet. Om den sammanlagda effekten tangerar eller överskrider effektgränsen så är elen inte längre skattefri, men från och med 1 juli 2017 kan ni då istället ansöka om skattereducering, se fråga 8.

Skattefriheten gäller även om ni som bolag är registrerat som yrkesmässig leverantör av el till och med den 31 december 2017 och ska beräkna, deklarera och betala energiskatt på förbrukad el i verksamheten. I det fall en del av den egenproducerade elen matas ut på det koncessionspliktiga elnätet är den utmatade andelen av elen skattepliktig och det gäller även om ingen ersättning tas ut eller att den bara transporteras via det koncessionspliktiga nätet till en annan fastighet hos företaget. Tänk på att skattskyldighet för energiskatt inte inträder för el som säljs till någon annan som är skattskyldig, till exempel ett elproduktionsföretag.

Fråga 7:

Vi är ett företag som är registrerat som yrkesmässig elleverantör hos Skatteverket och vi har även egna solcellsanläggningar där vi producerar el som vi själva använder. Anläggningarna är små och underskrider det sammanlagda taket på 255 kW toppeffekt. Vi levererar och tar betalt för den överskottsel som produceras i solcellsanläggningarna och redovisar utgående moms på försäljningen. Kan vi yrka och erhålla skattereduktion med 60 öre/kWh levererad el upp till taket 30 000 kWh levererad mängd el?


Svar
: Ja, ni kan erhålla skattereduktion på max 18 000 kronor för ert företag. Elnätsföretagen kommer att lämna kontrolluppgifter om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten/-erna i januari året efter att in- och utmaning skett. För juridiska personer kommer uppgifterna inte att förtryckas i inkomstdeklarationen. Ni får alltså yrka om skattereduktion i inkomstdeklarationen. Vissa krav finns för att erhålla skattereduktionen, bland annat så måste mikroproduktionsanläggningen ha samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget. Vidare så får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. En anmälan till elnätsföretaget behöver också göras.

Fråga 8:

Efter att ha investerat i fler solcellsanläggningar så överstiger den sammanlagda toppeffekten i anläggningarna taket för skattefriheten på 255 kW toppeffekt. Vad ska vi göra nu?


Svar
: Ni ska så fort som möjligt anmäla detta till Skatteverket och bli registrerade som skattskyldig producent av el. Det innebär att ni är uppbördspliktig för energiskatten och varje månad ska upprätta en energiskattedeklaration och betala in energiskatten. Ni ska samtidigt informera er leverantör (ert nätbolag från 1 jan 2018) att ni från ett visst datum är ett elproduktionsföretag. Det innebär att leverantören/nätbolaget inte ska debitera energiskatt på fakturorna till er. Om ni inte registrerar er så riskerar ni att få betala skattetillägg och straffränta på den skatt som ni borde ha betalat in till staten.

Från och med 1 juli 2017 gäller att om den el som produceras inte överförs till ett koncessionspliktigt elnät är energiskatten avdragsgill för de anläggningar som har en installerad toppeffekt som understiger 255 kW. Det innebär att ni bara betalar 0,5 öre/kWh i energiskatt för den elen.

Fråga 9:

Vi är ett företag som köper el direkt från NordPool i Norge (import) och enligt nuvarande regler är skattskyldiga för att vi energiskattemässigt likställs med en elproducent.  Kommer vi att vara skattskyldiga för den importerade elen från och med den 1 jan 2018?


Svar
: Import av el kommer inte att utgöra grund för skattskyldighet från och med den 1 januari 2018 annat än för innehavare av elnät som inte är koncessionspliktiga och används för att föra in el från utlandet till Sverige. Ni kommer därför att upphöra att vara skattskyldig för den importerade elen om inga åtgärder vidtas. För att fortsätta vara skattskyldig behöver ni producera skattepliktig el. Produktion av skattepliktig el kan exempelvis göras i en solcellsanläggning med en toppeffekt på 255 kW eller mer eller i ett vindkraftverk med en generatoreffekt på 125 kW eller mer eller i en annan produktionsanläggning med en generatoreffekt på 50 kW eller mer.

Fråga 10:

Vid produktion av skattepliktig el i vindkraftverk – gör det någon skillnad vid bedömningen av skattskyldighet om elproducenten äger eller leasar (hyr) elproduktionsanläggningen?


Svar
: Det finns inte något entydigt svar på frågan om vem som anses vara producent av elkraft när ett vindkraftverk leasas ut. Skatteverkets uppfattning är att den som ursprungligen har rätt att förfoga över elen (producenten), det vill säga den ursprunglige ägaren, ska anses framställa elen. Den som förvärvat elen från annan kan således inte anses vara producent av elen. Det ska med andra ord vara möjligt att leasa ett vindkraftverk eller en andel av ett vindkraftverk och därigenom ses som producent av skattepliktig el.

Fråga 11:

Vårt företag är idag registrerat som yrkesmässig elleverantör hos Skatteverket. Behöver vi avregistrera oss hos Skatteverket när skattskyldigheten går över på nätleverantören 1 januari 2018 eller sker det med automatik?


Svar
: Skatteverket har till de som är registrerade enligt nuvarande regler skickat ut en förfrågan om registreringen ska kvarstå efter den 1 januari 2018. Skatteverket får på eget initiativ avregistrera den som inte längre ska vara registrerad. Om den som inte längre ska vara registrerad begär det, ska Skatteverket besluta om avregistrering.

Frågor & svar har tagits fram i samarbete med PwCs skattejurister Fredrik Jonsson, energiskatter, och Christina Grape, moms.

Länkar och dokument