Regeringens förslag till vårändringsbudget för 2018 innehåller flera nyheter på bostadsområdet.

Snabbare handläggning av ärenden om investeringsstöd

Allt fler bostäder byggs med hjälp av investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande. 2017 beviljade Boverket stöd för motsvarande cirka 10 000 lägenheter. Enligt regeringen har investeringsstödet stimulerat byggandet av hyresbostäder i hela landet, även på orter där nybyggandet tidigare har varit svagt.

Söktrycket hos länsstyrelserna är högt vilket gör att handläggningen drar ut på tiden. Därför föreslår regeringen att länsstyrelserna ska få ytterligare 15 miljoner kronor för att handlägga och administrera stödet. Pengarna ska fördelas till de länsstyrelser där behoven är som störst.

– Förslaget att snabba på handläggningstiderna för investeringsstödet för hyresbostäder är bra för SABOs medlemsföretag. I dagsläget ligger handläggningstiden för investeringsstödet i snitt på 100 dagar, men i vissa fall kan det röra sig om upp till ett år. Genom regeringens förslag om ett extra stöd till länsstyrelserna kan handläggningstiderna förkortas. Det är en välriktad satsning, säger Hanna Larsson, bostadspolitisk expert på SABO.

Ökat stöd till kommuner för bostadsbyggande

Sedan tidigare finns ett statsbidrag till kommunerna, populärt kallat byggbonus, som syftar till att öka bostadsbyggandet. Förra året fördelades stödet på totalt cirka 1,8 miljarder kronor till 199 kommuner. Regeringen föreslår att stödet utökas med 95 miljoner kronor för att ytterligare förstärka kommunernas arbete med bostadsförsörjningsfrågor.

Utökat solcellsstöd

Sedan tidigare finns ett statsbidrag för installation av nätanslutna solcellssystem. Bidraget syftar till att öka takten för att Sverige ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Stöd kan utgå med 30 procent av stödberättigade kostnader, dock högst 1,2 miljarder kronor per solcellssystem, och kan sökas av privatpersoner, kommuner och företag.

Regeringen föreslår att ytterligare 170 miljoner kronor tillförs för att ge länsstyrelserna möjlighet att omhänderta och snabbare besluta om ansökningar. Detta innebär att stödet för 2018 sammantaget kommer att uppgå till över en miljard kronor.