Trygghetsboende finns i dag på den vanliga bostadsmarknaden, men regeringen vill nu även se detta som en ny särskild boendeform för äldre, genom ett tillägg i Socialtjänstlagen.

– Tillgången till bostäder för äldre är en central fråga för att klara den demografiska utvecklingen. En del i detta är att det måste finnas fler olika alternativa boendeformer, kommenterar äldreminister Lena Hallengren (S).

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss och lagförslagen föreslås träda i kraft den 2 april 2019.

Vad är syftet?

Målgruppen är äldre personer som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service, med särskild tanke på den grupp äldre som i dag har svårt att få plats på ett särskilt boende.

Regeringen framhåller att det finns flera alternativ på den öppna bostadsmarknaden med seniorboende och trygghetsboende. Men antalet äldre personer väntas öka under lång tid framöver. Flera seniorer klarar boendekostnaderna i bostadsrätter eller nyproducerade hyresrätter, och flera planerar också för sitt nästa boende. Andra har mindre goda förutsättningar att ordna med sitt boende som äldre. Därför behövs flera olika alternativ.

Vad innehåller förslaget?

  • En ny bestämmelse införs i Socialtjänstlagen som förtydligar kommunernas möjligheter att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende
  • Det ska finnas ett sociala och kulturella aktiviteter och personal som ger stöd till detta
  • Det ska inte finnas personal dygnet runt
  • Kommunen ska erbjuda hemsjukvård på samma sätt som i ordinärt boende
  • Hemtjänst kan ges efter biståndsbeslut, på samma sätt som i det vanliga boendet
  • Bostadsanpassningsbidrag bör kunna lämnas även för åtgärder i biståndsbedömda trygghetsboenden
  • I utredningsarbetet finns även förslag om att mat ska serveras

Lagförslaget berör också kommunens möjlighet att ta ut avgifter, om tillståndsplikt för verksamhet som bedrivs via privata utförare och annat som ligger utanför de kommunala bostadsföretagens verksamhetsramar.

Snabbanalys: Effekt för bostadsföretagen

I stort sett kommer allmännyttan att behöva göra ännu mer av det man redan gör. Flera företag behöver emellertid lite bättre förutsättningar, inte minst på de svagare bostadsmarknaderna.

Boendet för äldre personer är till väsentlig del en fråga om strategiutveckling som tas fram i samråd mellan kommunen och bostadsföretaget. Utmaningen är att kunna bygga och utveckla de olika alternativ som är möjliga beroende på förhållandena på de lokala bostadsmarknaderna. Ett biståndsbedömt trygghetsboende kan vara en del av strategin.