Placeholder

Enligt regeringens energikommission blir effektfrågan allt viktigare i framtiden – Sverige kan få problem med effekt de kallaste dagarna. Det är då klimatutsläppen är som störst: el måste importeras och fjärrvärmeverken kör igång sin reservkraft, som ofta är fossila bränslen.

Från att i tidigare energisparinitiativ haft ett renodlat fokus på energieffektivisering (minska mängden köpta kilowattimmar) övergår fokus i Allmännyttans klimatinitiativ därför till att minska energiåtgången när belastningen på energisystemen är som tyngst. När på dygnet och året används mest energi? Kan företaget styra om förbrukningen till ett annat klockslag?

I fokusområdet ingår också att öka andelen förnybar energi, både i egenproducerad energi och genom att påverka energileverantörerna/fjärrvärmebolagen att höja sin andel förnybara energiproduktion.

På gång inom fokusområdet

  • Klimatdialogen (ett tillval till Prisdialogen)
    Under 2017 har ett arbete startats med att ta fram en samverkansmodell för klimatdialog mellan fjärrvärmeföretag och kunder. Klimatdialogen är ett samarbete mellan SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Bostadsföretaget undersöker tillsammans med sitt lokala energibolag vilka åtgärder som bäst minskar behovet av smutsiga spetslaster. Modellen för klimatdialog testas under 2018 på ett tiotal orter i en pilotomgång.