Placeholder

Allmännyttan är stora beställare av både tjänster och produkter som ger upphov till klimatpåverkan. Det gäller både vid nyproduktion, renovering/ombyggnation och i den dagliga förvaltningen.

Här kan allmännyttan göra skillnad genom samverkan med byggbranschen och genom att ställa klimatkrav på det vi bygger och renoverar. Genom att allmännyttan gemensamt börjar ställa klimatkrav i upphandlingarna flyttar vi gemensamt fram marknaden mot mindre klimatpåverkan.

Oftast är klimatpåverkan större under själva byggprocessen än under husets driftskede, enligt flera studier som granskat byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (från råmaterialutvinning till färdig byggnad). Bland annat för att husen nu använder allt mindre energi, tack vare energieffektivisering och skärpta energikrav i byggreglerna.

Bli pilot inom klimatkrav i upphandling

Vill ditt företag vara med och driva utvecklingen framåt genom att påverka byggsektorns miljöpåverkan? Ansök nu om att bli en av sju testpiloter i ett spännande utvecklingsprojekt där ni tillsammans med en av era entreprenörer utvecklar klimatkrav vid upphandling av byggnader.

Läs mer om pilotprojektet här

Samarbete med HBV

Tillsammans med allmännyttans upphandlingsorganisation HBV arbetar SABO för att underlätta klimatsmarta upphandlingsval för varor och tjänster som köps in i stora volymer. Det handlar bland annat om att identifiera vilka avtal som har en stor klimatpåverkan samt hur klimatkrav kan ställas och följas upp i upphandlingar. Målet är att få fler leverantörer att erbjuda klimatsmarta produkter.

Läs mer: ”Vi har stor köparmakt – det ger oss ett ansvar”

Startträff

Välkomna till en startträff inom fokusområde klimatkrav leverantörer i Allmännyttans klimatinitiativ. Syftet med träffen är att vi tillsammans hittar vad vi ska göra för att uppnå största möjliga klimatnytta inom detta fokusområde. Vad behöver allmännyttan för att kunna minska koldioxidutsläppen inom förvaltning, renovering och bygg? Vad görs redan idag och vilka verktyg finns? Vad behöver utvecklas och vad ska vi mäta? Vilka andra aktörer kan vi samarbeta med?

Anmäl dig till startträffen för fokusområde Klimatkrav på leverantörer