Placeholder

Allmännyttan är stora beställare av både tjänster och produkter som ger upphov till klimatpåverkan. Det gäller både vid nyproduktion, renovering/ombyggnation och i den dagliga förvaltningen.

Här kan allmännyttan göra skillnad genom samverkan med byggbranschen och genom att ställa klimatkrav på det vi bygger och renoverar. Genom att allmännyttan gemensamt börjar ställa klimatkrav i upphandlingarna flyttar vi gemensamt fram marknaden mot mindre klimatpåverkan.

Oftast är klimatpåverkan större under själva byggprocessen än under husets driftskede, enligt flera studier som granskat byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (från råmaterialutvinning till färdig byggnad). Bland annat för att husen nu använder allt mindre energi, tack vare energieffektivisering och skärpta energikrav i byggreglerna.

På gång inom fokusområdet:

SABO undersöker möjligheterna att starta ett utvecklingsprojekt som ska underlätta för allmännyttan att ställa klimatkrav på nybyggnation, och i förlängningen även på renovering.

Inom Klimatinitiativet vill SABO också driva fram ny kunskap tillsammans med medlemsföretagen och andra aktörer. Till exempel: Vilka klimatsmarta produkter finns det? Hur kan man ställa krav i upphandlingarna och vilka konsekvenser kan det få? Kostar det extra? Hur ska det utvärderas?

Samarbete med HBV

Tillsammans med allmännyttans upphandlingsorganisation HBV arbetar SABO för att underlätta klimatsmarta upphandlingsval för varor och tjänster som köps in i stora volymer. Det handlar bland annat om att identifiera vilka avtal som har en stor klimatpåverkan samt hur klimatkrav kan ställas och följas upp i upphandlingar. Målet är att få fler leverantörer att erbjuda klimatsmarta produkter.