Kan medlemsföretag i SABO som inte är med i Allmännyttans klimatinitiativ ändå vara med på startträffar och nätverksträffar?

Ja. Företaget behöver inte ha gått med i Klimatinitiativet för att vara med på aktiviteter och annat som erbjuds inom initiativet. Alla är välkomna.

Kostar det något att vara med i Klimatinitiativet?

Nej. Det är kostnadsfritt för SABOs medlemsföretag att ansluta sig till Klimatinitiativet. Däremot kostar det att delta i olika aktiviteter (nätverksträffar, konferenser, utbildningar) som ordnas inom ramen för Klimatinitiativet. 

När ska företagen rapportera in sina uppgifter i Klimatinitiativets rapporteringsverktyg?

Rapportera in företagets uppgifter för föregående år senast den 30 april.

Rör målet 30 procents minskad energianvändning mellan 2007 och 2030 enbart värme? Eller inkluderar det även el?

Målet inkluderar, förutom energi för uppvärmning, även fastighetsel samt energi till varmvatten.

Hur fungerar Klimatinitiativets fokusområden? Hur väljer vi fokusområde och vad krävs av oss om vi väljer att anta ett fokusområde?

Deltagare i Klimatinitiativet kan frivilligt ansluta sig till ett eller flera fokusområden. Detta görs genom aktivt val i rapporteringsverktyget. De företag som ansluter sig till ett eller flera fokusområden kommer att bjudas in till respektive fokusgrupps nätverksträffar. 

Att vara med i ett fokusområde innebär bland annat att företagen utbyter erfarenheter inom det specifika området samt får möjlighet att vara med i olika utvecklingsprojekt. Fokusområdena kommer att utvecklas efter hand. 

Kommer det att göras några mätningar i de olika fokusområdena? Och i så fall vad?

I dagsläget finns inte några mätetal inom fokusområdena, men det kan komma att utvecklas på sikt, om det visar sig att behovet finns. Inom fokusområdet Effekt och förnybar energi kan företaget ange om man är med i Klimatdialogen och fylla i vilket energiföretag man för dialog med.

Vi har för avsikt att gå med i Klimatinitiativet men har en fråga kring målen. I avsiktsförklaringen står ”30 procents lägre energianvändning till 2030”. Vi tror att det kan bli svårt att nå det målet men har inte hunnit arbeta fram ett annat mål. Kan vd och ordförande ändå skriva under avsiktsförklaringen och återkomma med ett eget energimål senare?

Ja, det går bra att skriva under avsiktsförklaringen i alla fall. Ert eget mål (om det avviker från initiativets övergripande mål) kan rapporteras separat i samband med att ni rapporterar in era uppgifter i Klimatinitiativets rapporteringsverktyg. 

Enligt SABOs klimatinitiativ ska energianvändningen minska med 30% mellan 2007 och 2030 (värme och el), medan det i Sveriges nationella energimål ska minskas med 50% mellan 2005 och 2030. Varför skiljer det så mycket i de minskningar som ska göras?

Dessa mål är inte alls jämförbara. Sveriges nationella mål är uttryckt på följande sätt: ”Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).”

Hela energisektorn inkluderas i det nationella målet om tillförd energi, även produktion och överföring så det är inte jämförbart med målet i klimatinitiativet som mäts i slutlig energianvändning för bostäder, i kWh/m2. Det nationella målet uttrycks i relation till BNP vilket betyder att vid hög tillväxt blir målet enklare att nå och vid låg tillväxt gäller det omvända. Klimatinitiativets mål är inte på något sätt kopplat till BNP.

Jag har loggat in i Worldfavor men när jag ska rapportera in våra uppgifter är det väldigt segt och systemet ”hänger sig”, vad kan vara fel?

När du ska rapportera in era uppgifter i Klimatinitiativets rapporteringsverktyg Worldfavor är det viktigt att du inte använder Internet Explorer som webbläsare. Istället rekommenderar vi att du använder webbläsarna Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

Vi är en leverantör av energitjänster och har läst om Allmännyttans klimatinitiativ på er hemsida och känner att det är någonting som vi skulle vilja gå med i. Finns den möjligheten för oss?

I dagsläget är det bara allmännyttiga bostadsföretag som kan ansluta sig till initiativet och skriva under avsiktsförklaringen. Men för att allmännyttan ska kunna nå sina långsiktiga energi- och klimatmål så behöver man förstås arbeta med olika leverantörer av produkter och tjänster. Inom klimatinitiativet ordnar vi mötesplatser med utställningar (konferenser) där allmännyttan kan träffa leverantörer. Till exempel är konferensen Klimat- och energikicken en bra sådan mötesplats, så håll utkik på www.klimatinitiativet.nu under fliken På gång inom klimatinitiativet.

När kommer vi få ut en energi- och klimatrapport för vårt företag?

Utvecklingen tar mer tid än vi hade uppskattat från början, planen har varit att det ska finnas en preliminär rapport till sommaren, men den kommer med stor sannolikhet att bli försenad. Vi får återkomma med besked.

Har du andra frågor som borde besvaras?

Mejla i så fall till klimatinitiativet@sabo.se