Varför?

Sverige klarar inte sina klimatmål till 2045 om inte också byggbranschen ställer om. Eftersom klimateffekten från driftenergin i många fall är låg i en ny byggnad återstår det att arbeta med själva byggnationen, vilket är bakgrunden till Boverkets lagförslag om klimatdeklaration av byggnader. Men bostadsföretagen behöver spänna bågen kraftigare än så och dessutom börja ställa klimatkrav vid upphandling av byggnader.

När nu en hel bransch skall ställa en helt ny typ av krav, behövs kunskap för att kraven inte ska kosta för mycket eller ta för lång tid att implementera. I detta projekt erbjuds därför SABOs medlemsföretag att gå före och driva utvecklingen nationellt och på köpet få sin verksamhet framtidssäkrad.

Hur går det till?

Testpiloten genomför gemensamt en klimatberäkning av byggnaden med hjälp av Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM. När beräkningen är klar utvecklar bostadsföretag och entreprenör upphandlingskrav som kan ställas på marknaden till en rimlig kostnad. Totalt kommer projektet att innehålla minst sju testpiloter.

IVL stödjer testpiloterna med kunskap och sammanfattar också resultatet i en vägledning för klimatkrav som kan användas av de företag som tidigare inte ställt klimatkrav. Möjlighet till klimatkriterier för grön belåning kommer att undersökas.

Bostadsföretag och entreprenör bidrar med egen tid i projektet.

Ett allmännyttigt bostadsföretag ansöker om delaktighet som testpilot genom att fylla i ansökningsformuläret. Testpiloterna kommer att väljas ut av projektets styrgrupp med ambitionen att det blir en bra spridning avseende storlek på företag, projekt, geografiskt spridning etc.

Tidplan

• Mars Projektet startar
• 21/3 (Klockan 14-14:45) Skypemöte med möjlighet för intresserade företag att ställa frågor om projektet (maila therese.rydstedt@sabo.se för att anmäla dig)
• 29/3 Deadline för att ansöka om delaktighet i projektet
• 12/4 Besked om vilka testpiloter som antagits
• Maj/augusti Workshop (halv dag) hos respektive testpilot
• 3/9 Startkonferens på SABO i Stockholm.
• Våren 2020 Delandemöte där resultaten diskuteras mellan testpiloterna.
• Försommar 2020 Slutkonferens, öppen för hela SABO och hela branschen
• Sommaren 2020 Projektet avslutas

Organisation

Projektet finansieras av Stiftelsen IVL, SABO och Kommuninvest. Varje part är representerad på ledningsgruppsnivå i en styrgrupp. IVL är projektledare.

Miljöberäkningsverktyg

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg beräknar klimatbelastningen från uppförandet av byggnader ur ett livscykelperspektiv, inkluderat byggmaterial, transporter till byggplats samt processer på byggplats. I projektet kommer en ny version av verktyget användas som stödjer digital inläsning av mängder från en kostnadskalkyl. För tillfälligt planeras inläsning från Bidcon, MAP, Vico, Sektionsdata och SPIK. Observera att den ekonomiska informationen inte efterfrågas, utan enbart mängden byggmaterial. Det är därför möjligt för entreprenören att ta bort sådana data som eventuellt kan anses vara känslig.