Hyresjuridik

En stor del av SABOs juridiska rådgivning är hänförlig till hyresjuridik. Vi kan till exempel vara behjälpliga med rådgivning i anledning av upprättande av lokal- och bostadshyresavtal, störningar, krav på skadestånd, men i nyttjanderätten och nedsatt hyra, uppsägningar och förlängningstvister, ombyggnadsärenden, blockhyresavtal, andrahandsuthyrning, överlåtelse av hyresrätt och lägenhetsbyten.

Övrig fastighetsjuridik

Vi har stor erfarenhet av juridiska frågor i samband med köp och försäljning av fastigheter och kan till exempel vara behjälpliga med upprättande och granskning av köpeavtal. Vi har också ett kontaktnät för att lösa skattemässiga överväganden som kan vara aktuella i samband med fastighetsförvärv. Vi kan vidare vara behjälpliga med övriga fastighetsrelaterade frågor, som till exempel fel i fastighet samt entreprenad-, arbetsmiljö- och skadeståndsrelaterade frågor.

Tvistelösning

Rättstvister blir allt vanligare. SABOs jurister biträder till exempel i domstolsprocesser, hyresnämndsförfaranden och skiljeförfaranden. Vi biträder även i kontakter med myndigheter, som till exempel Datainspektionen och Diskrimineringsombudsmannen.

Bolagsrätt

Rådgivningen omfattar hela det associationsrättsliga området. Vår kompetens omfattar till exempel styrelsearbete och rådgivning och biträde i samband med exempelvis bolagsbildning, aktieägaravtal, vinstutdelning och annan värdeöverföring, låneförbud, aktieägartillskott och fusioner.

Offentlighet och sekretess

Merparten av SABOs medlemsföretag är som kommunägda bolag skyldiga att tillämpa den handlingsoffentlighet som följer av tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Vi kan till exempel vara behjälpliga med att avgöra om en viss handling måste lämnas ut och upprättande av handlingar till den som vill få ut handlingar till domstol. Vi hjälper även till med att tolka reglerna i personuppgiftslagen.

Offentlig upphandling

Våra jurister anlitas som rådgivare inom offentlig upphandling, såväl när medlemsföretag ska handla upp, som när de lägger anbud, till exempel avseende fastighetsförvaltning åt en kommun. Vi biträder medlemsföretagen huvudsakligen från det att en upphandling har ifrågasatts. Vi har även ett kontaktnät för hjälp med tidigare skeden av en upphandling.

Verksamheten omfattar bland annat följande områden:

  • Analys av och rådgivning om offentlig upphandling genomförts på ett korrekt sätt
  • Biträde vid överprövning
  • Biträde vid skadeståndstvister
  • Löpande rådgivning avseende övriga frågor inom offentlig upphandling

Avtal och förhandlingar

Våra jurister medverkar som stöd vid avtalsförhandlingar och vid granskning av avtal.

Företagsförvärv

SABOs jurister är även rådgivare i samband med företagsförvärv, samgåenden och försäljningar av bolag eller delar av bolag. Vi biträder i alla typer av företagsförvärv, vare sig dessa rör aktieöverlåtelser eller rörelseöverlåtelser. Vi bistår även med s.k. ”due diligence”, det vill säga en juridisk genomgång av dokument, huvudsakligen i samband med förvärv.