Branschorganisationen Sveriges Allmännytta

Som branschorganisation ger Sveriges Allmännytta stöd och service i vardagen till exempel i form av aktuell branschinformation på webben, i form av rapporter, riktlinjer och handböcker. Vi erbjuder branschanpassade utbildningar, genomför konferenser som sätter fokus på branschens utmaningar och arrangerar nätverk och träffar för erfarenhetsutbyte. Varje år samlar vi nära 8 000 personer genom alla våra aktiviteter. Det gör oss till en av de viktigaste mötesplatserna för branschen. Samtidigt finns vi dagligen tillgängliga för våra medlemmar för att ge råd på telefon eller via e-post.

Här ser du mer i detalj vad branschorganisationen erbjuder:

 • Tillgång till Sveriges Allmännyttas experter inom områdena fastighet, boende, ekonomi, finans, hyressättning, juridik och kommunikation
 • Kostnadsfri juridisk rådgivning alla vardagar under kontorstid.
 • Aktuell digital information om beslut från riksdag, regering och myndigheter med kommentarer som beskriver och förklarar bakgrunden och konsekvenserna för medlemmarna.
 • Medlemsrabatt på alla utbildningar, som till exempel hyresjuridik, miljöbalken, etik, affärsmannaskap, mellanchefsutbildning, bovärdsutbildning, avflyttningsbesiktning och styrelseutbildning.
 • Medlemsrabatt på konferenser i aktuella bostadsfrågor.
 • Unika möjligheter till regelbundet nätverkande, studiebesök och benchmarking mellan företag med samma verksamhet som inte är konkurrenter.
 • Tillgång till statistik om hyresuppgörelser i hela landet.
 • Ekonomisk statistik med möjlighet att jämföra nyckeltal för det egna företaget med övriga medlemsföretag.
 • Stöd i hyresförhandlingar och hyressättning genom rådgivning och utbildning.
 • För att underlätta för medlemsföretagen att bygga erbjuder Sveriges Allmännytta en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. Husen kallas Kombohus och finns i dagsläget i flera utföranden.
 • Kostnadsfri tvådagars introduktion för nya vdar.
 • Regionala vd-träffar för dialog och erfarenhetsutbyte med Sveriges Allmännytta och företagsledarna sinsemellan.
 • Årliga konferenser för de politiskt förtroendevalda i medlemsföretagens styrelser.
 • Kostnadseffektiva konsulttjänster avseende till exempel juridik, upprättande av avtal,  fastighetsvärdering och rekrytering.
 • Tillgång till Hyresmarknadskommittén, HMK, som löser lokala tvister så att långdragna juridiska processer kan undvikas.
 • Relevant basinformation i skriftlig form om allt från hyressättning, till energi- och miljöfrågor, redovisning och beskattning, upphandling, TV- och bredbandsfrågor, praktisk hyresjuridik, rättsfall samt statistik kring ekonomi, förvaltning och hyror.
 • Möjlighet att delta i och tillgång till resultat från ett stort antal utvecklings- och forskningsprojekt som Sveriges Allmännytta genomför med andra aktörer.
 • Aktuella branschnyheter från media och från Sveriges Allmännytta via webben.
 • Digitalt nyhetsbrev till alla anställda och förtroendevalda i företaget med de viktigaste nyheterna från branschen.
 • Digitala medlemstjänster för att underlätta arbetet i vardagen.
 • Tidningen Allmännyttan kostnadsfritt till alla styrelseledamöter och anställda.

Intresseorganisationen Sveriges Allmännytta

Som intresseorganisation arbetar vi långsiktigt för att ge våra medlemsföretag bra arbetsförutsättningar och hyresrätten en positiv utveckling. Vi arbetar med bostadspolitik men är partipolitiskt obundna. Vi skapar gärna allianser och samarbetar där det gynnar våra medlemmar. Och vi tar ansvaret att företräda våra medlemmar på allvar, oavsett om det gäller diskussioner eller förhandlingar med representanter för regering och riksdag eller med branschen i övrigt.

Några exempel på vad Sveriges Allmännytta gör:

 • Kontinuerlig omvärlds- och intressebevakning av samtliga branschfrågor som berör bostadsföretagen.
 • Opinionsbildning – oftast i samverkan med andra intressenter – i aktuella frågor som till exempel energitaxor, byggkonkurrens, IMD, postboxar med mera.
 • Trepartssamarbete – med Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen – för att utveckla hyresrätten avseende som hyresmarknadsfrågor, hyressättning, hyresjuridiska frågor, trygghet med mera.
 • Att medverka till att skapa ett förtroende mellan branschens aktörer och regeringen i syfte att dels utveckla hyresrätten, dels hitta en svensk lösning som undanröjer konflikten mellan det kommunala ägandet av bostadsföretagen och EUs statsstödsregler.
 • Att utifrån medlemmarnas perspektiv yttra sig i tekniska, ekonomiska, juridiska, sociala och bostadspolitiska ärenden som kommer på remiss från departement och myndigheter.
 • Att medverka i statliga utredningar som rör hyres- och fastighetsfrågor för att tillföra erfarenheter och uppfattningar utifrån medlemmarnas perspektiv och bevaka medlemmarnas intressen.
 • Branschövergripande dialog med nationella organisationer inom fastighets- och byggbranschen.
 • Medlemskap i internationella samarbetsorganisationer som NBO på nordisk nivå och Housing Europe på europeisk nivå för strategiskt informationsutbyte, kunskapsöverföring och påverkan av villkor som kan komma att beslutas av EU-kommissionen och EU-parlamentet, särskilt i frågor som rör de allmännyttiga bostadsföretagen.
 • Att föra en dialog i aktuella frågor med de myndigheter och organisationer som påverkar medlemmarnas omvärld, till exempel Boverket, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, Post & Telestyrelsen, PTS, med flera.
 • Delaktighet i omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som Sveriges Allmännytta initierar –  i frågor som ombyggnad och underhåll, kompetensförsörjning, hyressättning, äldres boende, inflytande och delaktighet, trygghet för hyresgäster och anställda och förebyggande av diskriminering.
 • Verka för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen i branschen genom branschövergripande samarbete, aktiviteter på högskolor och ett traineeprogram.