I den nya strålskyddslagen ersätts gränsvärdet för befintliga bostäder med ett referensvärde med krav på att strålskyddet ska optimeras. Optimeringen innebär att åtgärder ska vidtas för att så långt som möjligt och rimligt – med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt samhälleliga och ekonomiska faktorer – begränsa både sannolikheten för exponering, antalet personer som exponeras och storleken på den individuella stråldosen.

I strålskyddsförordningen, som ännu inte publicerats, kommer sannolikt referensnivån för befintliga bostäder satt sättas till 200 becquerel per kubikmeter luft, vilket är samma värde som tidigare riktvärde. Referensnivån vid exponering för gammastrålning från byggnadsmaterial förmodas bestämmas till 1 millisievert årlig effektiv dos inomhus. Vid uppförande av nya byggnader gäller även fortsättningsvis Boverkets radongränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter för utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt.

Förslag i nationell handlingsplan

Den nationella handlingsplanen för radon föreslår bland annat:

  • En radonkampanj och återkommande kommunikationsinsatser inför radonmätningssäsongen för att få fler att mäta radon och vidta åtgärder för att minska radonhalterna både i bostäder och på arbetsplatser.
  • Alla bostäder ska på sikt uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 becquerel per kubikmeter.
  • Användning av ackrediterade laboratorium rekommenderas vid långtidsmätning av radonhalt i inomhusluften.
  • Uppdatering av metodbeskrivningar för radonmätning i bostäder.
  • Förbättrad information om åtgärder för radonsanering.
  • Ackrediteringskrav för certifiering av radonkonsulter ska övervägas.
  • En central myndighet som får ansvar för att bevaka området radonsanering ska övervägas.

Kort om radon:

Exponering för radon är skadligt för hälsan. Antalet lungcancerfall i Sverige som orsakas av radon uppskattas till cirka 500 per år. Nästan två tredjedelar av lungcancerfallen orsakade av radon i svenska bostäder drabbar personer som bor eller har bott i bostäder med lägre halter än gränsvärdet 200 becquerel per kubikmeter.

Det finns en tydlig samverkanseffekt mellan rökning och exponering för radon. Det betyder att rökare löper större risk än icke-rökare att drabbas av lungcancer till följd av exponering för radon. Det kan också finnas samverkanseffekter mellan radonexponering och passiv rökning. Av de uppskattningsvis 500 personer som får radonrelaterad lungcancer varje år är ungefär 450 rökare eller före detta rökare.