Ytterligare skärpta energikrav 2021

Nära-noll-energireglerna innebär ett nytt sätt att fastställa byggnadens energiprestanda. Skärpningen i kravnivå är oförändrad. Under hösten kommer Boverket presentera förslag på skärpta energikrav som är tänkt att gälla från 2021.

Från 22 °C till 21 °C

Ändringar görs även i föreskriften BEN, som innehåller regler för fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår. I föreskriften BEN ändras normal innetemperatur för flerbostadshus från 22 °C till 21 °C, med undantag för äldreboenden.

– Vi samlade hela bygg och fastighetsbranschen för att meddela Boverket vår ståndpunkt att vi vill fortsätta arbeta med energieffektivisering. Med beräkningstemperatur 21 grader i BEN kan vi göra det och vi är glada att Boverket har lyssnat på oss, säger Gabriella Castegren, energiexpert på SABO.

Under hösten kommer Boverket informera mer om de nya reglerna och vad de innebär i praktiken.

Byggnadens energiprestanda fastställs på ett nytt sätt

Energikraven behålls oförändrade. Det här ändras i Boverkets byggregler, BBR:

  • Systemgränsen ändras till primärenergi och energiprestanda anges i primärenergital (EPpet) som en följd av ändringar i plan- och byggförordningen. Byggnadens energiprestanda avspeglar då mer resursanvändningen i energisystemet än gällande regler där gränsen går vid huset.
  • Primärenergital ersätter specifik energianvändning som mått på byggnadens energiprestanda och primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas.
  • Elvärmda byggnader tas bort som kategori. En högre primärenergifaktor för el får samma innebörd som den tidigare uppdelningen i elvärmda och ej elvärmda byggnader.
  • Klimatzonerna ersätts av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå. Det ger en mer detaljerad beskrivning av klimatet i Sverige.

Läs Boverkets pressmeddelande här