– Om förslagen går igenom slår det hårt mot allmännyttans möjligheter att erbjuda nuvarande och framtida hyresgäster bra bostäder. Som långsiktiga ägare och förvaltare måste vi ha mandat att säkerställa god kvalitet i våra fastigheter, säger Anders Nordstrand, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Drabbar allmännyttan särskilt

I betänkandet ”Stärkt ställning för hyresgäster” föreslår utredaren bland annat lagändringar som skulle öka de boendes bestämmanderätt över omfattning och utformning av renoveringarna. Bransch- och intresseorganisationen SABO är kritisk, allmännyttan kan komma att påverkas extra mycket om förslagen blir verklighet.

– Utredaren fokuserar på hur stor hyreshöjningen blir efter renovering, inte den slutliga hyresnivån och föreslår att graden av inflytande ska kopplas till hur stor höjningen är. Det kommer drabba allmännyttan hårt eftersom vi håller nere kostnader och hyresnivåer för att möjliggöra för fler att råd att bo hos oss. Den ursprungliga hyran är i många fall därför låg och det kommer slå tillbaka mot oss om förslagen blir verklighet, säger Anders Nordstrand.

Överenskommelser om systematisk hyressättning kan skadas

Till detta oroas SABO över att de kollektivt förhandlade överenskommelserna om systematisk hyressättning kan komma att skadas. Allmännyttan har också många lägenheter i behov av renovering och påverkas på så sätt stort av utredarens förslag. Om hyrorna blir för låga riskerar projektens ekonomi att inte gå ihop och bolagen kan tvingas avstå från renoveringar – oavsett hur behovet ser ut. I förlängningen får det allvarliga konsekvenser för standarden på svensk hyresmarknad, poängterar SABO.

– Jag förstår att en del är oroliga för hyresjusteringar och därför arbetar allmännyttan redan idag med boendedialoger. Vi ska utveckla det ytterligare, dialogerna måste föras tidigt i processen och involvera både de boende och kommunen. SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna arbetar även nu fram en gemensam vägledning för samråd vid renovering som kommer att underlätta vårt arbete, säger Anders Nordstrand.

SABO ökar också stödet till de medlemsföretag som har möjlighet att erbjuda olika renoveringsnivåer och på så sätt underlätta för hyresgästerna att påverka hyresnivån efter renovering.

– Vi pressar också priserna på renovering och ska till exempel se över möjligheten att ramupphandla stamrenovering eftersom vår vilja är att så många som möjligt ska kunna bo kvar efter renovering. Men att via lagkrav öka hyresgästernas makt så att vi fastighetsägare fråntas möjligheten att ta ansvar för våra fastigheter är inte acceptabelt. Det skadar både hyresgästkollektivet, allmännyttan och hyresmarknaden i stort, säger Anders Nordstrand.

Särskilt yttrande och betänkandet

Lars Matton, jurist på SABO, har varit en av experterna i utredningen och har inlämnat ett särskilt yttrande. Se betänkande och särskilt yttrande nedan.