Vad ska lämnas in?
Det framgångsrika renoveringsprojektet ska vara genomfört mellan åren 2013 och 2016. Genom att registrera er som tävlande så erhåller ni underlag för hur ert tävlingsbidrag ska presenteras. Underlaget är en blankett där förslagen ska presenteras på ett enhetligt sätt för att möjliggöra bedömningen. Foton, 3D-skisser och ritningar får användas för att komplettera den skrivna texten.
Detta kompletterande material får inte ha större format än A4. Juryn kan kräva kompletteringar och förtydliganden.

Allt inskickat material får omfatta högst 10 A4 sidor totalt och bör innehålla bilder som visar projektet före och efter renoveringen.

Följande rubriker och disposition för skriftlig presentation ska följas:

 1. Renoveringsprojektets namn
 2. Byggherrens namn och kontaktuppgifter
 3. Kortfattad beskrivning av projektets fokus och omfattning
 4. En kort beskrivning av projektets utförande
 5. Redogör för de faktorer som har gjort projektet framgångsrikt
 6. Beskriv några extra kniviga situationer som lösts på ett framgångsrikt sätt
 7. Beskriv hur vunna erfarenheter kan komma till nytta i framtida projekt
 8. Redogör för projektets ekonomiska utfall
 9. Redogör för hur de boende har påverkats före, under och efter renoveringen
 10. Beskriv de utvärderingar som gjorts i ert renoveringsprojekt

Bedömning av bidragen
Bidragen kommer att bedömas av en oberoende jury med åtta sakkunniga inom fastighetsrenovering. Juryn har även möjlighet att utnyttja specialistkompetens i särskilda frågor.
De dokument som de tävlande lämnat in bedöms utifrån:

 • Innovationshöjd/idéhöjd
 • Projektets möjligheter att återupprepas
 • Hur projektet påverkar de boende
 • Projektets ekonomi sett ur investerings- och förvaltningsperspektiv
 • Mervärden som projektet bidrar med

Guldkornen i tävlingsbidragen kommer att sammanställas och delges andra företag som har intresse av framgångsrika renoveringsprojekt.

Registrering som tävlande
Registrering sker via mail till
Stefan Björling, SABO
stefan.bjorling@sabo.se

När ni registrerar er får ni kompletterande information tillsammans
med tävlingsblanketten. Har ni frågor under tävlingsperioden
ställs dessa skriftligen via mail till Stefan Björling. Dessa frågor
och svar förmedlas till samtliga tävlande utan att ange vem/vilka
som ställt den aktuella frågan. Det är mycket viktigt att ni anger ert
företags kontaktpersons mailadress.

Inlämning av tävlingsbidragen
Inlämning av tävlingsbidragen sker senast 20 januari kl 12.00.
Förslaget lämnas per mail till stefan.bjorling@sabo.se.

Prisutdelning
Prisutdelningen kommer att ske på SABOs Fastighetsdagar i
Gävle den 14–15 mars 2017. Tre företag kommer att nomineras
till priset. Ett förstapris och två hedersomnämnanden kommer att
koras. Priserna består av diplom med juryns skriftliga motiveringar.
Läs mer om SABOs Fastighetsdagar

Här hittar du en sammanfattning av tävlingsbidragen för bästa renoveringsprojekt 2016:
Renoveringstavling2016.pdf

Foto: Peo Quick/Matton