– utbildning för mer energieffektiva byggnader

Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på branschens kompetens inom lågenergibyggande (och energirenovering). Energimyndigheten gör flera satsningar på att höja kompetensnivån för lågenergibyggande, BeställarKompetens är en av dem.

SABO och SKL samarrangerar en mängd utbildningar inom ramen för BeställarKompetens. Det är kunskaperna från nätverken Sveby, BeBo och BeLok som ska omsättas till utbildningar och delges så många personer som möjligt. Energimyndigheten finansierar utbildningarna vilket gör att de kan ges till mycket förmånliga priser för deltagarna.

Varför gå en eller flera av utbildningarna inom BeställarKompetens?

  • Du får metoder och verktyg för att arbeta strukturerat och kvalificerat i energieffektiviseringsprojekt
  • Du får kunskaper om hur din organisation ska resurssättas för ett framgångsrikt projekt.
  • Du får verktyg och praktiska erfarenheter för lönsamhetsberäkning
  • Du får kunskap om att formulera energikrav i upphandlingar och verifiera att de uppfylls
  • Du får verktyg för att genomföra driftanalys av byggnader
  • Du får förutsättningar för att bli en ännu bättre beställare och få det du vill ha i energiprojekt

På kurserna får du kunskaper och praktiskt tillämpning på plats, samt möjlighet att träffa kollegor från andra företag och kommuner att utbyta kunskaper med.

Utbildningar som samarrangeras av SABO och SKL är:

Målgrupp
Kurserna inom BeställarKompetens riktar sig till flera olika grupper inom företagen. Vissa kurser riktar sig till beslutsfattare och chefer, några till ekonomer och de flesta till personer som arbetar med energi. Vid flera av kurserna är det en fördel om ni kommer flera personer från företaget för att kunna ta del av kunskaperna utifrån era olika arbetsuppgifter.

Om BeställarKompetens
BeställarKompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och Energi- och Miljötekniska Föreningen. Utbildningarna ges till kraftigt reducerade priser tack vare finansiering från Energimyndigheten.

Beställarkompetens kompletterar och fördjupar kunskaperna från Energimyndighetens utbildningssatsning Energilyftet. Energilyftet är webutbildningar på 20-40 minuter och kurserna inom SABO och SKLs BeställarKompetens är hel eller halvdagsutbildningar med praktisk tillämpning.

Energilyftet
Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som höjer din grundkompetens inom lågenergibyggande. Energilyftet vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Sveby
I Sveby-programmet fastställer bygg- och fastighetsbranschen standardiserade brukardata för beräkningar och hur verifiering av energiprestanda skall gå till. Man kan förenklat säga att branschen fastställer en ”körcykel” och mätmetoder för byggnader på liknande sätt som fordonsbranschen gjort för bilars bränsleförbrukning. Det ger möjlighet att ge kunder ett enkelt och enhetligt svar på hur mycket energi som går åt i huset. Det underlättar också för byggherrar att beskriva och följa upp sina krav.

 

BeBo
BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) har varit verksam sedan 1989 och är ett nätverk av fastighetsägare och med Energimyndigheten som finansiär. Huvudinriktningen är att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus, samt att därmed minska påverkan på miljön. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden.

BeLok
Belok är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler. Nätverkets uppgift är att sprida kunskap och inspiration om effektiva metoder för energieffektivisering av lokalfastigheter. Detta gör Belok genom att driva utvecklingsprojekt och sprida lärdomarna av projekten till fastighetsbranschen. Allt material på belok.se är tillgängligt för alla och kostnadsfritt att ta del av.

Du hittar utbildningarna under fliken Energi beställarkompetens här