Agendan pekar ut sju områden som SABOs styrelse ska prioritera under den kommande mandatperioden – och vad som är viktigast att åstadkomma.

1. Stark samhällsbyggare

I det allmännyttiga syftet med ett kommunalt bostadsföretag ingår både att tillgodose bostadsbehov för grupper med särskilda behov och att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster, skriver SABOs styrelse i agendan.

Allmännyttans uppdrag är därför att bygga och förvalta bostäder för alla – något som bidrar till social hållbarhet och integration och gör den svenska allmännyttan unik i världen, menar styrelsen och skriver:

”Detta innebär att vi kan undvika system med subventionerade socialbostäder som reserveras för låginkomsttagare, i särskilda hus eller integrerade i ordinarie bestånd”.

Därför ska SABO

 • Lyfta fram allmännyttans roll som en stark samhällsbyggare med uppdrag att bygga och förvalta hyresbostäder för alla.
 • Visa att en allmännytta för alla är ett bättre alternativ än socialbostäder för vissa.

2. Vasst kommunalt verktyg

Ett eget bostadsföretag ger kommunen möjligheter att agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka kommunens utveckling – en stark och väl fungerande allmännytta är ett vasst kommunalt verktyg för att alla ska kunna leva i goda bostäder och för att motverka segregation, framhåller SABOs styrelse.

Varje kommun behöver tydliggöra vad både man vill att bolaget ska göra, och vem som ansvarar för och finansierar vad, betonar styrelsen. Det måste finnas en ekonomisk rågång mellan kommunen och företaget – det får enligt Allbolagen inte göras värdeöverföringar i någondera riktning.

Kunskaperna om Allbolagen och engagemanget i bostadsfrågorna är många gånger otillräckliga hos förtroendevalda och anställda i kommunerna, konstaterar styrelsen.

Därför ska SABO höja kunskapsnivån genom att

 • Lyfta ägarstyrningsfrågor i styrelseutbildningar för medlemsföretagen.
 • Utveckla utbildningar även för förtroendevalda och anställda som arbetar med bostadsfrågor i kommunerna.

3. Hem för alla

De krav som ställs på hyresgäster ska vara rimliga och inte utestänga sökande i onödan, anser SABOs styrelse: Bostadsbidrag ska räknas som inkomst och uthyrningsregler och tillträdeskrav ska vara transparenta och tydliga.

Det kan finnas skäl att se över bostadsföretagens uthyrningsregler för att fler som i dag står utanför bostadsmarknaden ska få en väg in, menar styrelsen och påpekar att flera medlemsföretag redan sänkt eller slopat sina inkomstkrav på nya hyresgäster.

SABO ska därför

 • Sprida goda exempel och bidra till erfarenhetsutbyte kring uthyrningsregler och tillträdeskrav – men också kring integrationsbefrämjande insatser.
 • Initiera och stödja forskning kring integration och sociala insatser.

4. Hållbara fastigheter

Bostadsbristen gör byggandet av nya bostäder till en av allmännyttans viktigaste uppgifter, skriver styrelsen. Målsättningen är att bostäderna ska vara överkomliga även för medel- och låginkomsttagare, men de kraftigt ökande byggpriserna har gjort detta till en verklig utmaning, konstaterar man.

SABO ska därför

 • Arbeta för sänkta produktionskostnader genom bland annat ökad byggkonkurrens, färre kommunala särkrav och lägre markpriser.
 • Underlätta klimatkrav till rimlig kostnad vid upphandling av nyproduktion.

5. Professionell förvaltning

Att förvalta fastigheter på ett professionellt sätt är en av medlemsföretagens viktigaste uppgifter.

SABO ska därför

 • vara ett kompetensnav i en process där medlemsföretagen samverkar och delar med sig av sina erfarenheter.
 • Erbjuda branschens bästa utbildningar, kvalificerad rådgivning och aktuell information kring lagar och regler.

6. Hyressättning som fungerar

Det finns goda skäl att utveckla ett opartiskt tvistelösningsorgan, där både allmännyttan och privata fastighetsägare kan få tvister prövade, framhåller styrelsen. Hur det ska utformas bör utredas av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO gemensamt. Vilken roll Hyresmarknadskommittén i så fall får behöver då också utredas.

Det är även angeläget att de lokala parterna tar det ansvar för hyressättningen som riksdagen har klargjort att parterna har.

SABO ska därför verka för

 • Att arbetet med en systematisk hyressättning intensifieras, med målet att hela landet år 2025 ska ha en hyressättning som motsvarar hyresgästernas värderingar.
 • Att de lokala parterna genomför strukturerade hyresdialoger.

7. Långsiktig och rättvis bostadspolitik

SABO anser att Sverige ska ha en generell bostadspolitik som syftar till att alla ska leva i goda bostäder – kompletterad med riktade åtgärder till hushåll som behöver särskilt stöd. Liksom att det ska vara rättvisa villkor mellan alla upplåtelseformer.

SABO ska därför bland annat verka för

 • Att nivån på bostadsbidraget höjs.
 • Att det införs en låg moms på hyran.
 • Att det blir möjligt att göra avdragsgilla avsättningar för framtida fastighetsunderhåll.
 • Avskaffande av den särskilda uttagsbeskattning som träffar företag som bedriver fastighetsförvaltning med egen personal.
 • Att allmännyttiga bostadsbolag inte ska omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU.

Styrelsen förklarar i agendan att LOU bidrar till att projekt blir dyrare och förskjuts i tid, eftersom besluten ofta överklagas. LOU gör det också svårare att göra avvägningar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter vid upphandling, liksom att välja mellan ren priskonkurrens och kompetens eller tekniska lösningar. Därför innebär LOU konkurrensnackdelar för allmännyttan, understryker styrelsen.

När SABOs kongress samlas i Örebro den 24-25 april är innehållet i agendan en av många punkter som ombuden ska debattera och besluta kring.

Detta är en sammanfattning av agendan – läs hela förslaget här.