Två alternativa förslag om begränsade ränteavdrag

EU beslutade i juni 2016 om ett direktiv som begränsar skattemässiga ränteavdrag för företag. Medlemsstaterna är skyldiga att senast den 1 januari 2019 införa dessa eller andra regler som är lika effektiva. Det svenska finansdepartementet presenterade i en promemoria i juni 2017 två alternativa förslag om begränsade ränteavdrag. Syftet med förslagen är dels att skydda den svenska skattebasen, dels att göra det mindre förmånligt att finansiera verksamheten med lånat kapital i förhållande till eget kapital. Båda förslagen är tuffare än det regelverk som EU-direktivet kräver.

Försämrat kassaflöde vid nyproduktion och renovering

Förslagen skulle i många fall försämra kassaflödet vid både nyproduktion och renovering. SABO anser att det är en uppenbar risk att både avkastningskrav och nedskrivning av fastighetsvärden ökar om förslaget går igenom. För att hantera det skulle de allmännyttiga bolagen behöva höja hyrorna kraftigt, vilket många hyresgäster och marknader skulle ha svårt att klara av.

Om något av förslagen går igenom skulle bostadsföretagen fortsatt betala hela räntan – plus 20 procent skatt på den del av räntan som inte får dras av, det vill säga 120 procent. Det ska jämföras med villaägare och bostadsrättsinnehavare som genom ränteavdragsrätten bara betalar 70 procent av sina räntekostnader.

Enligt SABOs beräkningar kommer de kommunala bostadsföretagens skattebetalningar öka med mellan 200 och 400 miljoner kronor vid den genomsnittliga räntenivån på 1,9 procent som SABOs medlemmar hade 2016. Fördubblas räntenivån till 3,8 procent så ökar skattebetalningarna med upp till 500 procent.

Risk för minskat bostadsbyggande och färre renoveringar

Finansdepartementet föreslår även att det nuvarande regelverket om begränsade avdrag för räntor på interna lån ska finnas kvar. Det är ett regelverk som är mycket rättsosäkert eftersom det i vissa fall kan ta flera år innan företaget vet om det får avdrag eller inte med räntorna på de interna lånen när de lånar direkt av kommunen.

Går föreslagen igenom kommer vi med all sannolikhet se ett minskat bostadsbyggande och färre renoveringar av bostäder. Den föreslagna ränteavdragsbegränsningen i kombination med redan rådande skatteobalans mellan upplåtelseformerna skulle bli ett hårt slag mot hyresrätten. SABO anser därför att förslagen om begränsade skattemässiga ränteavdrag inte ska införas. Istället bör de ränteavdragsregler som EU beslutat om även införas i Sverige.

Ta del av promemorian Nya skatteregler för företagssektorn från finansdepartementet (Fi2017/02752/S1) samt Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 (punkterna 6 8 och Artikel 4) 2 bilagor, nedan.

Fakta, underlag och referensmaterial