Den 30 maj blev utredningen ”En utvecklad översiktsplanering” klar. I betänkandets andra del föreslår utredningen en helt ny lag. Den innebär att kommunen ska kunna bestämma att bostäder som byggs på mark som kommunen eller ett allmännyttigt bostadsbolag äger bara ska få upplåtas med hyresrätt. Ett sådant beslut ska även gälla mot en ny ägare av marken.

Detta är tänkt att göra det lättare för kommunen att säkerställa både att det verkligen byggs hyresrätter på marken, om kommunen satt upp detta som ett villkor i samband med försäljningen av marken, men inte minst också att se till att hyresrätterna förblir hyresrätter över tid – även om den som bygger så småningom säljer hus och mark vidare.

Ingen reglering i detaljplanen

Utredningen hade i uppdrag att se om det vore möjligt att reglera upplåtelseform i detaljplanen.

– Men man har kommit fram till att det inte är en bra idé. Detaljplaner ska vara hållbara över tid och marknadsförutsättningarna kan ändras. Att ändra en detaljplan är inget man gör i en handvändning, så det är bra att man släppt den idén, säger Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig på SABO och expert i utredningen.

Utredningen har i stället stannat för en enklare och mildare variant, där kommuner alltså kan bestämma att vissa bostäder bara får upplåtas med hyresrätt, men bara i de fall kommunen själv, eller indirekt via sitt bostadsbolag, äger marken.

– I praktiken handlar det om nybyggnation på mark som kommunen säljer och om allmännyttans bestånd. Detta kan ge kommunerna möjlighet att långsiktigt säkerställa att stadsdelar och bostadsområden får en blandning av upplåtelseformer, vilket många eftersträvar, säger han.

Enklare ändra upplåtelseform

Ett beslut om upplåtelseform ska kunna upphävas genom ett beslut av kommunfullmäktige, efter ansökan från fastighetsägaren.

– Att det blir enklare att ändra upplåtelseform kan ses som en fördel med detta förslag, jämfört med reglering i detaljplan. Samtidigt kan det skapa osäkerhet om fastighetsvärdet, menar Jörgen Mark-Nielsen.

SABO räknar med att få betänkandet på remiss.

– Då ska vi noga analysera konsekvenserna för våra medlemmar och för bostadsförsörjningen, säger han.

Krav på aktuell översiktsplan

I den första delen av betänkandet föreslår utredningen att kommunen i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi, där kommunfullmäktige tar ställning till om översiktsplanen är aktuell och till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen.

Att kommunen tar fram en planeringsstrategi ska vara en förutsättning för att översiktsplanen ska anses vara aktuell. Är planen inte aktuell ska det påverka kommunens arbete med detaljplaner.