– Vårt fokus kommer att ligga på att tillsammans med våra hyresgäster ta fram konkreta åtgärder för att skapa trivsel, engagemang och attraktiva bostadsområden. Det är viktigt att man som boende hos oss trivs och vill bo kvar, säger Peyman Rezapour, bosocial chef.

Däri ingår bland annat att arbete för integration och mångfald, boinflytande, meningsfulla fritidssysselsättningar för barn och ungdomar, mötesplatser för äldre hyresgäster och stärkta kontakter med andra aktörer i kommunen.

Få vräkningar

Till gruppens arbetsuppgifter hör också förebyggande insatser i sociala och juridiska frågor – som vräkningar, störningar och olovliga andrahandsuthyrningar.

– Vi har sedan flera år jobbat aktivt med och varit en föregångare i det vräkningsförebyggande arbetet, där vi genom ett bra samarbete med kommunen och tidiga ingripanden lyckas hålla ner antalet vräkningar till mycket låga nivåer, skriver bostadsföretaget i ett pressmeddelande.

Därtill har Väsbyhem haft goda resultat i arbetet mot olovliga andrahandsuthyrning: ett fyrtiotal lediga lägenheter har gått till bostadskön.