Som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag är du med och delar ansvaret för en av kommunens största tillgångar. Ett spännande och ansvarsfyllt uppdrag. Självklart erbjuder vi på SABO dig stöd i din roll, oavsett om du är ny i styrelsearbetet eller har erfarenhet.

Boka utbildning och/eller konsulttjänst

Gå till kalendariet för att hitta planerad utbildning. Finns inte tillfälle planerat, eller om du önskar konsulttjänster, kontakta Elisabet nedan.

Startskottet för nya styrelser

Som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag krävs att man känner till de juridiska och ekonomiska lagar och regler som styr bostadsföretagets verksamhet. Regelverket är i huvudsak detsamma som för andra bolag men det finns en hel del specifika regler som bara gäller för de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom juridik och ekonomi som är nödvändiga för att en styrelseledamot på ett tryggt sätt ska kunna genomföra sitt uppdrag. Vi går bland annat igenom delar av aktiebolagslagen samt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för att klargöra vilka krav lagen ställer på företagets agerande både ur ett juridiskt och ett ekonomiskt perspektiv.

Under ekonomipasset utgår vi från företagets egen årsredovisning. Genom att läsa i årsredovisningen kan vi definiera vad som finns i den och varför, men även resonera om grundläggande ekonomiska samband såsom vad som händer i balans- och resultaträkning vid en investering.

 

Utbildningen kan även anpassas efter företagets önskemål med till exempel fördjupade pass om lagen om offentlig upphandling, investeringar och fastighetsvärdering, finansiering eller allmännyttans bakgrund och framväxt. Utbildningen kan också anpassas för stiftelser.

Tid
Heldag, 9-16.

Målgrupp
VD och styrelseledamöter.

Medverkande
Jurist samt ekonom från SABO.

Ny i styrelsen

För den som är ny i styrelsen är det viktigt att snabbt få de kunskaper som krävs för uppdraget. Det juridiska regelverk och de ekonomiska spelregler som styr bostadsföretagens verksamhet är en del av grunden för de beslut som ska fattas. Diskussioner med nya styrelseledamöter från andra bolag gör det lättare att ta till sig den nya kunskapen.

SABOs utbildning för nya styrelseledamöter vänder sig till dig som är ny i rollen som ledamot av ett allmännyttigt bostadsföretags styrelse. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om de lagar som styr bolagets verksamhet. Ett regelverk som i huvudsak är det samma som för andra bolag men där det också finns specifika regler
för kommunala allmännyttiga bostadsföretag.

Som styrelseledamot måste du förstå ekonomiska och strategiska samband. Utbildningen ger dig kunskap om ekonomiska begrepp och lär dig förstå de dokument som beskriver företagets ekonomi.

Utbildningen ger också en introduktion till hur själva styrelsearbetet går till.

Innehåll
Lagar och regelverk för styrelseuppdrag i allmännyttiga bostadsföretag, till exempel aktiebolagslagen, kommunallagen och kommunala bolag. Vi går också igenom nya lagen för kommunala, allmännyttiga bostadsföretag.
Hur fungerar ekonomin i ett fastighetsföretag? Vi går igenom, nyckeltal och definitioner, ekonomiska samband samt ekonomiska konsekvenser av den nya lagen för kommunala, allmännyttiga bostadsföretag.
Styrelsearbetet i praktiken. Affärsidé, strategier och mål, styrning och uppföljning samt etik och god styrelsesed. Vi går också igenom nyttan av en styrelseutvärdering.

Påbyggnadsutbildning för styrelser

Styrelsen ska ta ställning till många olika typer av beslut. Att ha grundläggande kunskaper i de aktuella frågorna leder till bättre diskussioner och mer genomtänkta beslut.

SABOs påbyggnadsutbildning för styrelser kan till exempel omfatta:

 • Utbyggnad bredband och tjänsteutveckling i näten
 • Energi- och miljöfrågor i bostadsbolaget
 • Finansiering av upprustning
 • Förutsättningar för nyproduktion
 • Förnyelse av miljonprogrammet
 • Bra boende för äldre
 • Bostadsfrågan och EU

Dessa utbildningar kan utformas som hel- eller halvdagar och i samråd med det företag som beställer utbildningen.

Strategisk styrelseutbildning

Det här är en utbildning/genomgång som görs med ett företags styrelse som syftar till att gå igenom hur bostadsbolaget kan utveckla sin verksamhetsidé och sina mål, strategier och policys.

Som utgångspunkt används företagets bolagsordning, verksamhetsplan, bokslut med mera som i förväg sänds till utbildningsledaren. Målet är att styrelsen ska få möjlighet att med erfaren hjälp granska företagets nuläge och möjliga utveckling.

Utbildning för styrelser om derivat

Som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag är det viktigt att man tar ett aktivt ansvar för bolagets finansiering.

Ett sätt att hantera och begränsa bolagets finansiella risker är att använda olika derivat för att uppnå en bra balans mellan räntekostnad och riskexponering.

SABO erbjuder en översiktlig utbildning i derivat:

 • Vilka är de vanligaste derivaten och hur fungerar de?
 • Varför ska man arbeta aktivt med derivat?
Konferenser för förtroendevalda

Varje år arrangerar SABO förtroendemannakonferenser för styrelseledamöter i SABO-företag. På dessa konferenser tas aktuella bostadspolitiska frågor upp och det ges tillfälle till erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.

Utöver detta bjuder SABO varje år in till ett antal konferenser inom ämnen som är aktuella för våra medlemsföretag. Till dessa konferenser är du som förtroendevald också välkommen.

Styrelse- och Vd-utvärdering

SABO har i samarbete med Styrelseakademien tagit fram en styrelseutvärdering och en vd-utvärdering som är anpassade för kommunala bostadsbolag.

För att kunna utveckla arbetsformerna och förbättra samarbetet är det viktigt att regelbundet stämma av och utvärdera. Genom att göra det på ett systematiskt och strukturerat sätt så ser du vad som fungerar bra eller mindre tillfredsställande och får ett bra underlag för att utveckla styrelsearbetet.

Genom att utvärdera vd får styrelsen möjlighet till en konstruktiv dialog i utvecklingssamtal med vd utifrån styrelsens syn på vds insatser.

Frågeområden som behandlas i styrelseutvärderingen:

 • Styrelsens kompetensprofil
 • Styrelsens arbetssätt
 • Styrelsens förmåga att styra och följa upp bolagets utveckling

Frågeområden som behandlas i vd-utvärderingen:

 • Vds kompetens
 • Vds ledarskapsprofil
 • Vds resultatförmåga

Enkäterna omfattar 38 respektive 36 påståenden som besvaras på en skala från 1–10.

Uppdraget – en introduktion till styrelseuppdrag i allmännyttan

Styrelseledamöter i allmännyttiga bostadsföretag har ett stort ansvar och det är mycket att sätta sig in i för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. För att fatta de rätta besluten behövs bland annat kunskap om styrelsens juridiska och ekonomiska ansvar.

På bara 20 minuter får du här en introduktion till ditt uppdrag och en inblick i allmännyttans framväxt. När och var du vill via din dator, surfplatta eller smarta telefon. Film, text och interaktiva övningar blandas på ett lättsamt sätt med målet att du ska känna dig stärkt i din nya roll och veta vad som är viktigt att ha kunskap om som styrelseledamot.

Den webbaserade introduktionen är gratis och ingen registrering behövs. Har du haft ditt uppdrag en längre tid är det enkelt att bara gå in på de delar som du är intresserad av just nu.

uppdraget.sabo.se/